Fotovoltaika na střeše domu

Slunce jako zdroj energie lze přeměnit i pro užití ve společenství vlastníků, a to např.: 

 • ohřev teplé vody
 • výroba tepla
 • osvětlení společných prostor
 • provoz výtahů
 • užití elektřiny v jednotlivých bytech

Zatímco první 4 využití slouží vždy všem, podle stávající legislativy je nutný 100 % souhlas a užití elektřiny v domácnostech a náročná instalace. To by se mělo změnit s novými Pravidly trhu s elektřinou, kdy z nainstalovaných panelů budou moci odebírat elektřinu i jednotlivé domácnosti.

408/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou (zakonyprolidi.cz)

VKP – PRAVIDLA TRHU S ELEKTŘINOU

Obyvatelé paneláků ušetří. Budou moci sdílet elektřinu z vlastní fotovoltaiky

Fotovoltaika na střeše přinese pro SVJ a družstva nové možnosti

TOP 6: Nejlepší fotovoltaické elektrárny

Nejčastější poruchy fotovoltaiky. Jak se s nimi vypořádat

 

 

Usnesení ze dne 31.5.2022

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

A. schvaluje

  1. zprávu o činnosti představenstva
  2. zprávu o činnosti družstva
  3. zprávu kontrolní komise o činnosti
  4. zprávu o výsledcích hospodaření
  5. řádnou účetní závěrku za rok 2021 s výsledkem hospodaření 1 246 900,66 Kč
  6. rozdělení zisku za rok 2021
   1. 400 000 Kč se převádí do sociálního fondu
   2. 846 900,66 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období
  7. úpravu poplatku za správu družstevních bytů na 170 Kč s DPH 
  8. prodej odpojených kotelen Pod Soudním vrchem 2 a Dobšice, V zahradách 297

Celý příspěvek

Povinnost instalovat indikátory, měřiče tepla a vodoměry na teplou vodu s dálkovým odečtem

V září 2021 byla přijata novela zákona č. 406/2000 Sb. kde byly doplněny do § 7 odstavce 10 až 12 ve znění s účinností 1.1.2022:

§7
4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou dále povinni

e) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů

(10) Požadavky podle odstavce 4 písm. e) nemusí být splněny v případě

a) budov, kde je instalován sálavý systém vytápění s konstrukcí podlahového, stropního nebo stěnového vytápění a existují technické překážky k instalaci a vhodnému používání přístrojů registrujících dodávku tepelné energie nebo regulujících takový systém vytápění, Celý příspěvek

Sberbank CZ – a co dál.

Česká národní banka dnes zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka.

Vklady klientů ve Sberbank CZ jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 EUR na jednoho klienta (cca 2,5 mil. Kč).

Výplatu náhrad vkladů bude organizovat Garanční systém finančního trhu prostřednictvím finanční instituce, kterou určí. Garanční systém musí spustit výplatu do 7 pracovních dnů od rozhodného dne, tj. ode dne, kdy obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky v krizi dostát závazkům vůči klientům.

Jak dál s  úvěrem? Dle vyjádření bankéřů je úvěry třeba splácet dál, nebo se klient dostane do registru dlužníků! Úvěry koupí některá jiná banka a ta stanoví nové podmínky. Rozhodně nedlužit.

Co s mými penězi, které posílám  do krachující banky? Založit účet u jiné banky a posílat peníze tam, abych mohl platit svoje závazky vůči dodavatelů služeb, které odebírám.

Kdy dostanu svoje peníze ze Sberbank?  Garanční fond začal (9.3.2022) prostřednictvím Komerční banky vyplácet vložené peníze. 

Poplatky za komunální odpad

K 1.1.2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech („OdpadZ“). Zákon v souladu s evropskými směrnicemi upravuje komplexně pravidla odpadového hospodářství v ČR. Mimo jiné upřesňuje povinnosti původců odpadu a přináší i některé další změny.
  Poplatky za komunální odpad jsou nově upraveny pouze v zákoně o místních poplatcích (ZMístPopl). Až do konce r. 2021 mohly obce vybírat poplatek za komunální odpad podle dosavadních pravidel. Ke konci roku 2021 však staré vyhlášky obcí pozbyly platnosti. Obce tak musely nejpozději do 1.1.2022 Celý příspěvek

Požární ochrana bytového domu.

Chodba a schodiště domu je úniková cesta. Bohužel často se zde nachází předměty, které tam nepatří.

Hasičský a záchranný sbor odpovídá:

 Jak je to s umisťováním předmětů na únikových cestách?

Jak je to s uzamykáním vchodových dveří v bytovém domě?

 Jaká může být výše sankce pro společenství vlastníků bytových jednotek za porušování vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve společných prostorách bytového domu?

Dotazy týkající se problematiky zajištění požární bezpečnosti bytových domů

Usnesení ze dne 15. 6. 2021

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

 

A. schvaluje

  1. zprávu o činnosti představenstva
  2. zprávu o činnosti družstva
  3. zprávu kontrolní komise o činnosti
  4. zprávu o výsledcích hospodaření a řádnou účetní závěrku za rok 2020
  5. rozdělení zisku za rok 2020
   1. převod 1 556 736,50 Kč do nerozděleného zisku minulých období
   2. převod 300 000 Kč do sociálního fondu
  6. použití nedělitelného fondu, likvidačního fondu a nerozděleného zisku minulého období na úhradu  opravné položky k neuhrazeným pohledávkám za firmou Byterm Znojmo, s.r.o. v konkurzu a v úpadku 
  7. směrnici o odměňování členů orgánů družstva
  8. výši odměny pro představenstvo a kontrolní komisi v e výši max 400 000,- Kč hrubého ročně
  9. volebního řádu a volba členů představenstva a kontrolní komise
  10. členy představenstva družstva:
   1. Stehlíková Ladislava
   2. Rosecká Bohuslava
   3. RNDr. Uhlíř Miroslav
   4. Ing. Čírtek Pavel
   5. Alexa Jan Dis.
   6. Šustáčková Daniela
   7. Ing. Chloupek Pavel
  11. členy kontrolní komise:
   1. Miroslava Hrdličková
   2. Ing. Lenka Regulová
   3. Houška Oldřich
   4. Hruška Kamil
   5. Bystřický Petr

B. bere na vědomí

 1. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
 2. zprávu mandátové komise

C. ukládá

 • představenstvu družstva
  1. zajistit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
  2. zajistit převod zůstatku účtu krátkodobé zálohy na účet dlouhodobé zálohy – Příspěvek na správu domu a pozemku (dříve Fond oprav) bytových domů
  3. prezentovat usnesení shromáždění na webových stránkách družstva
 • kontrolní komisi
  • sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 • všem delegátům
  • seznámit členy volebních obvodů se závěry shromáždění delegátů

D. zmocňuje představenstvo družstva

 • k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/rok
 • V případě realizace rekonstrukce AKU kotelny Holandská souhlasí delegáti s přijetím úvěru do výše max. 10 mil. Kč.

Usnesení ze dne 31.8.2020 (per rollam)

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

A. schvaluje

 1. zprávu o činnosti představenstva
 2. zprávu o činnosti družstva
 3. zprávu kontrolní komise o činnosti
 4. zprávu o výsledcích hospodaření a řádnou účetní závěrku za rok 2019
 5. rozdělení zisku za rok 2019 takto:
  1. 300 000,00 Kč se převádí do sociálního fondu
  2. 288 252,66 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období

B. bere na vědomí

 1. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
 2. zprávu mandátové komise
 3. informace o změnách v majetku a pozemcích

C. ukládá

 • představenstvu družstva
  1. zajistit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
  2. Publikovat usnesení na webu 
 • kontrolní komisi
  sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 • všem delegátům
  do 30-ti dnů od konání shromáždění delegátů seznámit členy volebních obvodů se závěry shromáždění delegátů

 D. zmocňuje představenstvo družstva 

 • k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu  10 mil. Kč/rok

Bylo vydáno 108 hlasovacích lístků, hlasovalo (vráceno) 84 delegátů (77,8%). Pouze 3 delegáti nesouhlasili s některým z bodů.