Údržba a opravy společných částí, které užívá vlastník jednotky

Občanský zákoník stanoví, že vlastník jednotky zajišťuje a hradí údržbu a opravy těch společných částí, které má ve výlučném užívání, a to 

  • které jsou uvnitř bytu jako podlahy, dveře, okna včetně kování, výměny ventilů u rozvodů, bytová měřidla podléhající metrologickému osvědčení
  • které má ve výlučném užívání (balkon, lodžie, terasa, topení)
  • užívá-li další místnosti, např. kočárkárnu, je povinen přispívat do fondu dohodnutou částkou na shromáždění vlastníků

Práva a povinnosti vlastníka jednotky dle NOZ
§ 1175
(1) Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.
(2) Vlastník jednotky spravuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; jde-li však o společné části uvnitř bytu a společné části, které slouží vlastníku jednotky k výlučnému užívání, provádí a hradí pouze údržbu a drobné opravy.
§ 1176
Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu.