Z historie

Existenci bytového družstevnictví je nutno datovat od schválení zákona č.2S1l659 Sb ze dne 12.5.1959. V podmínkách okresu Znojmo došlo k ustanovení I.SBD při Městském národním výboru ve Znojmě v témže roce. V roce 1967 končilo výše jmenované družstvo s výstavbou a rozdělilo se na členy bydlící a nebydlící.

Bylo ustanoveno II. stavební bytové družstvo občanů při MěstNV ve Znojmě, které pokračovalo v rozsáhlé výstavbě na ul. Gottwaldově (dnes l7. listopadu), Dimitrovově (dnes Dr.Milady Horákové), Bolzánově a Pražské 12,14.

K ustanovení III. SBD bylo přistoupeno závěrem roku 1968 na základě rozhodnutí shromáždění delegátů II. SBD včervenci 1968. Za dobu jeho činnosti byly postaveny bytové domy Pod soudním vrchem, Pražská 4,6, nám. Svobody 9-14 a Pražská 52-66.

Vedle těchto velkých družstev byla na okrese celá řada malých stavebních bytových družstev , a to např. ONV Znojmo, OSP Znojmo, Pozemních staveb, ČSAD Znojmo, Mládí, STS Oblekovice, Občanů Hrušovan, STS Miroslav, Zemědělských staveb, Dřevotvaru Znojmo, OPS Znojmo, Semenářského statku Prosiměřice atd. v celkovém počtu 22.

Rozhodnutím JmKV ČSBD v Brně bylo v roce 1970 přistoupeno k direktivní integraci bytových družstev do stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN (tento proces byl dokončen v roce 1973). Vznik stávajícího bytového družstva pod tímto názvem se tedy datuje dnem 4.3. 1971 zápisem do obchodního rejstříku.

K rozvoji bytového družstevnictví na okrese Znojmo nemalou měrou přispělo svojí činností i Okresní výstavbové bytové družstvo (OVBD), které vzniklo v roce 1965. Jeho činnost byla zaměřena především na bytovou výstavbu na venkově a na zajišťování svépomocné výstavby. Na základě rozhodnutí JmKV ČSBD bylo k l.1.1982 provedeno sloučení OVBD se stavebním bytovým družstvem ZNOJEMČAN.

Ze současnosti….

Po roce 1998 došlo vzhledem k celospolečenským změnám a navazujícím změnám legislativním k transformaci bytového družstevnictví, což spolu s radikálním omezením státních finančních prostředků znamenalo zásadní změny i pro naše družstvo a to jak organizační, tak personální.

Oproti minulosti se radikálně omezila výstavba bytového fondu a těžiště činnosti spočívá nyní v zajišťování jeho údržby a provádění správních činností a to jak pro členy družstva, tak pro cizí subjekty. Byly založeny dceřinné společnosti družstva – s.r.o. Bytová údržba (opravy a údržba bytového fondu) a s.r.o. Byterm (výroba a dodávka tepla a TUV, provoz tepelného hospodářství). Nicméně i přes problémy s financováním se doposud daří, alespoň v omezené míře, výstavbu několika bytů ročně zajistit.

Zcela zasáním momentem, který je počátkem poslední a právě probíhající etapy ve vývoji bytového družstevnictví, bylo přijetí zákona č 72/I994 Sb,, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon a vlastnictví bytů).

Počínaje rokem 2006 zahájilo družstvo průběžnou revitalizaci bytového fondu(zejména ve Znojmě , Moravském Krumlově a Hodonicích), přičemž do roku 2010 byly realizovány stavební práce cílené zejména k úsporám energií (zateplení objektů,rekonstrukce střech,výměna stavebních výplní,výměna výtahů) v celkové hodnotě cca 130 milionů korun.

Většina investičních akcí tohoto rozsahu byla realizována s využitím dotačního titulu „Panel“ a následně „Zelená úsporám“ v kombinaci s dotačním titulem „Nový panel“.

Samostatnou etapou revitalizací bytového fondu bylo zapojení družstva do programu Integrovaného plánu rozvoje města v rámci Integrovaného operačního plánu –„Regenerace sídliště Přímětice“.

V první fázi byly revitalizovány v roce 2010 domy Krylova 521-522 a Krylova 529-530.

EU INVESTIČNÍ PRÁCE REALIZOVANÉ V TOMTO PROJEKTU JSOU SPOLUFINANCOVÁNY Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE-EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.