Přechod dluhů na nového vlastníka

Koupí bytu na nového nabyvatele přecházejí i dluhy s užíváním minulého vlastníka. Jsou to neuhrazené zálohové platby spojené s užíváním bytu, vyúčtování topné sezony, příspěvky na správu domu a pozemku.

Nový vlastník by měl obdržet od původního vlastníka či správce domu potvrzení, jaké konkrétní závazky a pohledávky na nej přecházejí.

Nový vlastní dluhy nepřebírá pouze v případě, pokud je nemohl zjistit, zejména má-li potvrzení, které tyto dluhy neobsahuje.

Koupí bytu v listopadu bude nový vlastník hradit správci nebo dodavateli služeb úhradu za celou topnou sezonu od 1.1. daného roku nebo mu připadne přeplatek. Je tak na prodejci i nabyvateli, jak se dohodnou na vyrovnání.

Při koupi bytu se také přesvědčte, zda na bytě nejsou splátky za pořízením bytu (anuita) či splátky na revitalizaci domu, které jsou uvedeny v předpise úhrad.

Nedílnou součástí jednotky by měl být pozemek. Zjistěte, zda je popsán v kupní smlouvě nebo bude předmětem jednání s třetí osobou.

Zvláštní ustanovení o převodu jednotky dle NOZ

§ 1186

(1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu.

(2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

(3) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy podle odstavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána.