Kouření sousedů na balkoně domu. Jak se bránit obtěžování kouřem?

Jak na souseda, který kouří na balkoně a kouř vniká do vašeho bytu a znepříjemňuje vám život, nemůžete větrat. Domluva nepomáhá. 

Společenství může přijmout usnesení o omezení kouření ve všech společných prostorách, včetně balkonů, neboť balkony jsou společná část domu. Jako u každého obtěžování existují tyto možnosti při hrubém porušování zásady občanského soužití: 

  • přestupková komise místního obecního úřadu
  • policie ČR 
  • žaloba na zákaz imisí dle ustanovení §1013 zákona 89/2012 Sb. (NOZ)

neboť nikdo nesmí obtěžovat jiné vlastníky imisemi „nad mírů přiměřenou místních poměrů“.

Výňatek z občanského zákoníku
§ 1013 – Omezení vlastnického práva

(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod