Archiv autora: tech@itconsulting.cz

Přechod dluhů na nového vlastníka

Koupí bytu na nového nabyvatele přecházejí i dluhy s užíváním minulého vlastníka. Jsou to neuhrazené zálohové platby spojené s užíváním bytu, vyúčtování topné sezony, příspěvky na správu domu a pozemku.

Nový vlastník by měl obdržet od původního vlastníka či správce domu potvrzení, jaké konkrétní závazky a pohledávky na nej přecházejí.

Celý příspěvek

Údržba a opravy společných částí, které užívá vlastník jednotky

Občanský zákoník stanoví, že vlastník jednotky zajišťuje a hradí údržbu a opravy těch společných částí, které má ve výlučném užívání, a to 

 • které jsou uvnitř bytu jako podlahy, dveře, okna včetně kování, výměny ventilů u rozvodů, bytová měřidla podléhající metrologickému osvědčení
 • které má ve výlučném užívání (balkon, lodžie, terasa, topení)
 • užívá-li další místnosti, např. kočárkárnu, je povinen přispívat do fondu dohodnutou částkou na shromáždění vlastníků

Celý příspěvek

Společné části, změna prohlášení

Koupí bytu se stává vlastník jednotky členem společenství a musí  respektovat pravidla tohoto společenství, na kterých se vlastníci většinově (dle stanov) usnesou.

Občanský zákoník definuje společné části, na kterých vlastník musí hradit náklady spojené s jejich údržbu. 

Společné části

§ 1160

(1) Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně.

Celý příspěvek

Soused chce vědět, kdo v mém bytě bydlí. Má na to právo?

dle občanského zákoníku, viz níže, existuje povinnost informovat o osobách zdržujících se v bytě. I když adresa je většinou k ničemu, zvláště odkazuje-li do „Humpolce“, je lépe předat telefon, případně email, neboť v případě havárie se snáze domluvíme po telefonu.

§ 1177
Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku (dále jen „osoba odpovědná za správu domu“) své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů.

§ 1178
(1) Osoba odpovědná za správu domu vede seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, v rozsahu stanoveném v § 1177.

(2) Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky nebo osoby, které přenechal byt k užívání.

Kouření sousedů na balkoně domu. Jak se bránit obtěžování kouřem?

Jak na souseda, který kouří na balkoně a kouř vniká do vašeho bytu a znepříjemňuje vám život, nemůžete větrat. Domluva nepomáhá. 

Společenství může přijmout usnesení o omezení kouření ve všech společných prostorách, včetně balkonů, neboť balkony jsou společná část domu. Jako u každého obtěžování existují tyto možnosti při hrubém porušování zásady občanského soužití: 

 • přestupková komise místního obecního úřadu
 • policie ČR 
 • žaloba na zákaz imisí dle ustanovení §1013 zákona 89/2012 Sb. (NOZ)

Celý příspěvek

Usnesení ze dne 15.6.2023

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

A. schvaluje

  1. zprávu o činnosti představenstva
  2. zprávu o činnosti družstva
  3. zprávu o výsledcích hospodaření
  4. řádnou účetní závěrku za rok 2021 s výsledkem hospodaření 1 625 603,28 Kč
  5. rozdělení zisku za rok 2022
   1. 400 000 Kč se převádí do sociálního fondu
   2. 1 225 603,25 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období

Celý příspěvek

Seminář k aktualizaci podmínek dotace Nová zelená úsporám

Dne 7.6. 2023 proběhl seminář  o aktualizaci podmínek k dotaci Nová zelená úsporám, kterého se účastnilo na 60 statutárních zástupců SVJ.

Materiály:

Prezentace_NZU23_podminky_od_zari_2023_s_parametry

ČSOB – BDSVJ Úvěrování FVE 2023a

ČSOB seminář SBD 2023

S-Power – Prezentace bytové domy

Stavoprojekta – Přednáška 6_2023 Znojmo

 

Znojemská tepelná společnost upravuje cenu

Znojemská tepelná společnost upravuje v důsledku snižování cen plynu cenu výroby tepelné energie a to z 1490 Kč na 1290 Kč za GJ. 

Vzhledem k probíhajícímu vyúčtování topné sezony 2022, které klienti obdrží do konce dubna bude možné provést úpravu předpisu úhrad spojených s užíváním bytu až po odsouhlasení tohoto vyúčtování. 

zdroj: https://znojemskatepelna.cz/

Zobrazit příspěvek

Hromadná úprava předpisu úhrad

Bydlící obdrželi nové  předpisy, které zahrnují razantní zvýšení cen dodavatelů. Úprava předpisů byla provedena z naměřených hodnot vyúčtování roku 2021 a cen pro rok 2023. Také bylo přihlédnuto k Vašim přeplatkům, respektive, zda současná výše vašich záloh je dostatečná. Snažili jsme se, aby navýšení cen energií se Vás dotklo minimálně. Pokud se budete chtít v budoucnu vyhnout případným nedoplatkům, kontaktujte nás za účelem úpravy předpisu úhrad.
Snižovat zálohy nelze, neboť každé SVJ musí svému dodavateli uhradit předepsané zálohy. A tedy požadavek na nižší zálohy by museli dorovnat sousedé – spoluvlastníci z bytového domu (SVJ).
Např.:
Erding a.s. navyšuje cenu z 585Kč za GJ na 878 Kč v roce 2023, tj o 49 %.
Znojemská tepelná společnost navyšuje cenu GJ z 560 Kč na 1490 Kč, tj. o 166 % více než v r. 2022.
Vodárenská akciová společnost stanovila cenu vody na 133 Kč/m3, tj. o 33 % více než v r. 2022.
Pojištění, které se nezvyšovalo několik let, se pro rok 2023 se navyšuje o 30%.

Nové zálohy byly vypočteny ze spotřeb roku 2021 takto:

[množství jednotek z r.2021] * [cena r. 2023]   /   12  =  [nová měsíční záloha]

Po obdržení vyúčtování roku 2022 a jeho odsouhlasení v květnu 2023, případně s ohledem na vývoj cen, mohou být opět Vaše spotřeby a stanovené zálohy znovu upraveny.

Fotovoltaika na střeše domu

Slunce jako zdroj energie lze přeměnit i pro užití ve společenství vlastníků, a to např.: 

 • ohřev teplé vody
 • výroba tepla
 • osvětlení společných prostor
 • provoz výtahů
 • užití elektřiny v jednotlivých bytech

Zatímco první 4 využití slouží vždy všem, podle stávající legislativy je nutný 100 % souhlas a užití elektřiny v domácnostech a náročná instalace. To by se mělo změnit s novými Pravidly trhu s elektřinou, kdy z nainstalovaných panelů budou moci odebírat elektřinu i jednotlivé domácnosti.

408/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou (zakonyprolidi.cz)

VKP – PRAVIDLA TRHU S ELEKTŘINOU

Obyvatelé paneláků ušetří. Budou moci sdílet elektřinu z vlastní fotovoltaiky

Fotovoltaika na střeše přinese pro SVJ a družstva nové možnosti

TOP 6: Nejlepší fotovoltaické elektrárny

Nejčastější poruchy fotovoltaiky. Jak se s nimi vypořádat