Směrnice pro tvorbu a použití dlouhodobé zálohy na opravy

ZNOJEMČAN,   stavební bytové družstvo                                        Směrnice č:1/2015

Pravidla pro tvorbu a použití (čerpání) dlouhodobé zálohy na opravy,údržbu a rekonstrukce společných částí domu

I.
Úvod

Směrnice vymezuje pravidla pro tvorbu a použití dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice určené pro společné části domu a zároveň shrnuje zásady pro zabezpečování oprav a údržbu společných částí domů ve správě ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva(dále jen družstvo).

II.
Vymezení pojmů

 1. Dlouhodobou zálohou na opravy a dodatečné investice ve smyslu čl. 100 Stanov družstva se rozumí objem finančních prostředků nutných ke krátkodobému i dlouhodobému zajištění údržby společných částí domu. Zkráceně jsou tyto finanční prostředky označovány jako fond oprav (FO).
 2. Společenství vlastníků  (dále jen SV) tvoří všichni vlastníci bytů a nebytových  prostor (včetně družstevních)  v bytovém domě.
 3. Samospráva je orgánem družstva. Tvoří organizační jednotku zpravidla družstevních bytů v domě . Její činnost je vymezena stanovami.
 4. Zástupce domu je osoba zvolená členskou schůzí samosprávy, v případě SV s právní subjektivitou pak člen výboru nebo jiná osoba zmocněná tímto společenstvím.

III.
Tvorba fondu oprav

 1. Každá hospodářská jednotka (dům nebo vchod) je povinna vytvářet si své vlastní finanční rezervy tak, aby byla schopna hradit všechny náklady s užíváním domů a zároveň si vytvářet i dostatečnou rezervu na jeho údržbu a opravy. Tvorba fondu oprav je limitována časovými a nákladovými faktory. Její výše vychází z potřeb jednotlivých domů, a to jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém časovém horizontu.
 2. Fond oprav je tvořen pravidelnými i mimořádnými příspěvky z nájemného a z úhrad vlastníků jednotek. O výši příspěvků rozhoduje shromáždění společenství vlastníků, případně členská schůze samosprávy nájemců.
 3. K účelům uvedeným v čl. III. odst. 1 skládají uživatelé bytů určené finanční prostředky  jako zálohu poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu a to vždy nejpozději do 15 dne příslušného měsíce, pokud dohoda   neurčuje jinak.
 4. Dohodne-li se samospráva nebo SV na jednorázovém výběru nebo krátkodobých splátkách do fondu oprav, může se od poměru  uvedeném v odst. 3 odchýlit. Dohoda je platná za podmínky souhlasu všech uživatelů bytů v domě/ vchodě/.
 5. Rozhodnutí týkající se oprav společných částí domu, na které se sjednává smlouva o dílo nebo smlouva o úvěru musí být doloženo platnými zápisy členské schůze samosprávy nebo společenství vlastníků.
 6. Finanční prostředky tohoto fondu jsou vázány na dům(resp.společné části domu) a nikoli na byt a jako takové se  ani při změně vlastníka, nájemce či ukončení členství nevyúčtovávají.

IV.
Čerpání fondu oprav

 1. Z fondu oprav  se financují pouze zařízení , opravy,údržba a rekonstrukce společných částí domu. Rozdělení nákladů na jednotlivé byty se provede v souladu s ustanoveními čl. III. odst. 3,  příp. čl. III. odst. 4 směrnice.
 2. Členská schůze samosprávy nebo společenství vlastníků je oprávněna rozhodnout o maximální výši finančních prostředků pro zajištění opravy, se kterou může disponovat zástupce domu bez schválení domu. Není-li tato částka v domě dohodnuta, považuje správce  za její maximální výši částku 20.000,- Kč.

V.
Zadání oprav

 1. Požadavek na opravu společných částí vystavuje oprávněný zástupce domu písemně na předepsaném tiskopisu(žádanka oprav) a předává jej technickému úseku.
 2. Opravy většího rozsahu posuzuje členská schůze samosprávy nebo SV a realizuje je ve spolupráci s družstvem.
 3. Na práce a činnosti, které je nutno na domech povinně zabezpečovat na základě příslušných technických norem případně  jiných předpisů a vyhlášek / periodické revize plynu, elektro, hromosvodů, STA, výtahů,požární preventivní prohlídky apod./, zástupce domu žádanku nevypisuje. Tyto práce zabezpečuje v daných časových termínech technický  úsek družstva (bytoví technici) v souladu s plánem těchto prací  případně na základě smlouvy o zajišťování správy společných částí domu dle požadavku SV.

VI.
Kontrola a převzetí opravy

 1. Na výzvu technického úseku družstva odsouhlasí zástupce domu fakturaci provedené opravy. Nebude-li v dohodnutém termínu oprava oprávněným zástupcem domu odsouhlasena, vyhrazuje si družstvo právo zúčtovat opravu bez tohoto schválení.
 2. U pravidelných revizních prohlídek s výjimkou výtahů bude předem ohlášen jejich termín konání. Zástupce domu je povinen zajistit ve stanovený den provedení prohlídky.
 3. Reklamace ze strany samospráv nebo společenství vlastníků vyřizuje určený pracovník družstva.

VII.
Ostatní ujednání

 1. Při zajišťování odstraňování závad a sledování jeho technického stavu spolupracuje zástupce domu s bytovým družstvem – správcem.
 2. Družstvo nejméně jedenkrát ročně seznámí samosprávy nebo společenství vlastníků s výsledky hospodaření domu včetně vyúčtování fondu oprav.
 3. Zástupci domů seznamují vhodnou formou s hospodařením domu uživatele bytů v okruhu své samosprávy nebo společenství vlastníků.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení směrnice jsou pro členy družstva v SV bezprávní subjektivity závazné. Pro SV s právní subjektivitou se závaznými mohou stát až po jejich odsouhlasení v domě nebo po zapracování do stanov SV.
 2. Vztahy týkající se společenství vlastníků jednotek vymezené touto směrnicí jsou v souladu s platnými právními normami. Další vztahy mezi vlastníky bytů navzájem, vlastníky a správcem v této směrnici neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, Prohlášením vlastníka a smlouvy o zajišťování správy společných částí domu. Vztahy týkající se družstevních samospráv jsou upraveny ve stanovách družstva.
 3. Jakékoliv změny a doplňky k této směrnici podléhají schválení představenstva. Vydané změny a doplňky se zaznamenávají jako dodatek ke směrnici.
 4. Tato směrnice byla přijata shromážděním delegátů 12.5.2015.
 5. Dnem nabytí účinnosti této směrnice pozbývají účinnosti ta ustanovení doposud vydaných vnitrodružstevních předpisů,která odporují této směrnici.

 

Ing. Aleš Čeleda                                                                   Ing. Petr Čada
předseda představenstva                                                místopředseda představenstva