Směrnice pro stanovení a rozúčtování nákladů

 

 

Směrnice stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN pro stanovení a rozúčtování nákladů na plnění poskytovaná s užíváním družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů

Čl. 1
Předmět úpravy

1. Tyto směrnice upravují v souladu se zvláštním právním předpisem[1] postup stanovení nákladů na jednotlivá plnění poskytovaná s užíváním   bytů[2] (dále jen „služby“), způsob rozúčtování těchto nákladů na uživatele bytů- příjemce služby a stanovení výše a vyúčtování záloh na jejich úhradu.

2. Tyto směrnice se přiměřeně použijí i na družstevní nebytové prostory[3].

Čl. 2
Rozsah poskytovaných služeb

Družstvo zajišťuje tyto služby:

a)    dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody,

b)    dodávku vody a odvádění odpadních vod,

c)    provoz výtahu,

d)    osvětlení společných prostor v domě,

e)    úklid společných prostor v domě a pozemku příslušejícího k domu,

 

 

Stanovení nákladů na služby a jejich rozúčtování na nájemce bytů

Čl. 3
Dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody

 1. Náklady na dodávku tepla a teplé užitkové vody tvoří cena této služby uhrazená družstvem dodavateli.

2. Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují podle zvláštního právního předpisu[4].

Čl. 4
Dodávka vody a odvádění odpadních vod

1. Náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod tvoří cena této služby uhrazená družstvem dodavateli.

2. Do nákladů na dodávku vody a odvádění odpadních vod se nezahrnují náklady na pořízení, ověřování, opravy a výměny vodoměrů, náklady na opravy rozvodů vody a odpadních vod v domě včetně jejich výměny, náklady spojené s rozúčtováním a vyúčtováním této služby s jednotlivými nájemci.

3. Náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod se rozúčtuje na příjemce služby v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech v bytech,pokud jsou instalovány.V ostatních případech na základě dohody mezi poskytovatelem a 2/3většinou příjemců služby v jednotlivém objektu(dále vždy jen „dohoda“).

Čl. 5
Provoz výtahu

1. Do nákladů na provoz výtahu se zahrnují náklady na spotřebu elektrické energie na provoz výtahu .

2. Do nákladů na provoz výtahu se nezahrnují střední a generální opravy výtahu (např. výměna hnacího zařízení, lan, vodících lišt, kabiny) a výdaje na modernizace a rekonstrukce výtahu.

3. Náklady na provoz výtahu se rozúčtují pouze na uživatele bytů umístěných od 3. nadzemního podlaží výše, a to v poměru k podlahové ploše bytu,pokud není dohodou stanoveno jinak.

Čl. 6
Osvětlení společných prostor v domě

1. Do nákladů na osvětlení společných prostor v domě se zahrnují náklady na spotřebu elektrické energie včetně nájemného za společné elektroměry.

2. Do nákladů na osvětlení společných prostor v domě se nezahrnují náklady na výměnu stávajících rozvodů elektřiny ani vybudování rozvodů nových.

3. Náklady na osvětlení společných prostor v domě se rozúčtují na konečné  příjemce služby v poměru k podlahové ploše bytu,pokud není dohodou stanoveno jinak.

Čl. 7
Úklid společných prostor v domě a pozemku příslušejícího k domu

1. Náklady na úklid společných prostor a pozemku ,pokud službu zajišťuje externí firma, zahrnují náklady uhrazené družstvem dodavateli.

2. Náklady na úklid společných prostor a pozemku se rozúčtují na  příjemce služby v poměru k podlahové ploše bytu, pokud není dohodou stanoveno jinak.

 

Čl. 8
Zúčtovací období, výše a splatnost záloh

1. Zúčtovacím obdobím, za které družstvo provede rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby je kalendářní rok.

2. Při stanovení záloh na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se postupuje podle zvláštního právního předpisu[5].

3. Náklady na služby hradí uživatelé bytů měsíčními zálohami ve výši 1/12 předpokládaných ročních nákladů připadajících na příslušný byt.

4. Zálohy na služby jsou splatné spolu s nájemným vždy do 15. dne každého měsíce.

 

Čl. 9
Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

1. Při vyúčtování dodávky tepla a centralizovaného poskytování teplé vody se postupuje podle zvláštního právního předpisu[6].

2. Vyúčtování služeb s údaji o výši celkových nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb a o celkové výši přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše rozdílů byla zřejmá a zkontrolovatelná z hlediska stanoveného způsobu rozúčtování nákladů na jednotlivé služby, a s uvedením konečného rozdílu (přeplatku nebo nedoplatku) doručí družstvo příjemci služby nejpozději do 4 kalendářních měsíců od skončení zúčtovacího období,nejdéle však 1 měsíc po dni,kdy bude družstvu známa skutečná výše nákladů.

3. Rozdíly z vyúčtování jsou splatné ve lhůtě 60-ti dnů,nejpozději však do 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služby .

4. Na základě písemné žádosti družstvo nejpozději do 5 měsíců od skončení zúčtovacího období doloží příjemci služby náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh a provedení vyúčtování a umožní mu pořízení kopie podkladů na jeho náklad.

5. Případné námitky k vyúčtování předloží příjemce služby družstvu neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od dne doručení vyúčtování , popř. doložení dokladů podle odstavce 4. Družstvo musí vyřídit uplatněné námitky nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

 

Čl. 10
Zvláštní ustanovení

1. V případě nejasnosti rozhodne o zahrnutí konkrétních částek do nákladů na jednotlivé služby představenstvo družstva.

2. Uživatel bytu oznámí družstvu písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování, kterými jsou uživatel bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, přitom se nemusí jednat o souvislou dobu.

3. Výše uvedená pravidla se použijí přiměřeně pro rozúčtování nákladů u všec bytů spravovaných družstvem.

 

Směrnice byly schváleny shromážděním delegátů družstva dne 15.5.2014 a použijí se poprvé pro zúčtovací období 2014

 

 

Předseda představenstva:                                                Místopředseda představenstva:

Ing.Aleš.Čeleda                                                                  Ing.Petr Čada[1] Zákon č. 67/2013 Sb.

[2] § 729 zákona č. 90/2012 Sb.

[3] § 729 zákona č. 90/2012 Sb.

[4] Vyhláška č. 372/2001 Sb.

[5] Vyhláška č. 372/2001 Sb.

[6] Vyhláška č. 372/2001 Sb.