Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za užívání bytů

ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo                                                                      Směrnice č.2/2015

Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za užívání bytů (nebytových prostor) ve vlastnictví fyzických a právnických osob

§1
Předmět úpravy

Tato směrnice upravuje

 1. nájemné v bytech v nájmu fyzických osob – členů bytového družstva (dále jen „nájemce“) v domech postavených s finanční, úvěrovou a jinou pomocí  poskytnutou podle zvláštních právních předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
 2. úhrady za užívání bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví fyzických a právnických osob ve správě družstva

§2
Základní pojmy

 

Pro účely této směrnice se rozumí:

 1. nájemným cena za užívání pronajatého družstevního bytu,
 2. úhradou za užívání cena za užívání bytových nebo nebytových jednotek ve vlastnický fyzických nebo právnických osob
 3. spoluvlastnickým podílem podíl zapsaný na listu vlastnictví příslušné budovy
 4. podlahovou plochou bytu součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem nebo majitelem bytu
 5. místností uzavíratelný prostor, který je uzavřen ze všech stran pevnými stěnami, podlahou a stropem
 6.  domem
  1. dům, ve které jsou vymezeny byty a nebytové prostory jako jednotky podle zvláštního právního předpisu, včetně příslušenství (viz prohlášení vlastníka),
  2. dům včetně příslušenství samostatně financovaný podle zvláštních právních předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a individuální bytové výstavbě, který není domem podle bodu 1,
 7. pozemkem zastavěný pozemek, na němž se bytový dům nachází, a pozemek související s užíváním a provozem bytového domu,
 8. orgánem družstva orgán, v jehož působnosti je stanovení nájemného z bytu,
 9. uživatelem bytu osoba, která byt nebo část bytu užívá po dobu, která v součtu činí nejméně 30 dnů v kalendářním roce,
 10. vlastníkem je osoba zapsaná na listu vlastnictví

§3
Nájemné a úhrady za užívání

 (1) Roční předpis nájemného z bytů a předpis úhrad za užívání bytů zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady a výdaje domu, ve kterém se jednotky nacházejí.

Ekonomicky oprávněnými náklady a výdaji domu jsou:

 1. náklady na revize, opravy a údržbu společných částí domu, které podle přílohy k těmto směrnicím nejsou součástí cen služeb, a výdaje na rekonstrukce a modernizace domu, pokud nejsou uvedené náklady a výdaje hrazeny ze zdrojů podle odst. 2,
 2. náklady na správu bytů, domu a družstva,
 3. splátky dlouhodobého investičního úvěru na družstevní bytovou výstavbu vztahujícího se k domu (dále jen „anuita“),
 4. splátky ostatních úvěrů poskytnutých družstvu (SVJ) a vztahujících se k domu, zejména úvěrů na opravy, modernizace a rekonstrukce domu,
 5. pojištění domu a pozemku,
 6. daň z nemovitostí za dům nebo byty a za pozemek v majetku družstva,
 7. daň z příjmu právnických osob, resp. její část zaplacená družstvem z výnosů, o které byly sníženy ekonomicky oprávněné náklady domu podle odst. 3 písm. c) (dle rozhodnutí družstva dosud hradilo stř. správa)
 8. náklady spojené s pozemkem, zejména úklid a údržba pozemku a nájemné placené družstvem vlastníkovi pozemku vynaložené v běžném roce

(2) Ekonomicky oprávněné náklady a výdaje domu se zvyšují o tvorbu finančních zdrojů na revize, údržbu a opravy domu, které nejsou součástí cen služeb, a na rekonstrukce a modernizace domu, a to formou pravidelných měsíčních i mimořádných jednorázových příspěvků nájemců bytů (dále jen „dlouhodobá záloha“).

(3) Ekonomicky oprávněné náklady a výdaje domu se snižují o

 1. úvěry, dotace a dary poskytnuté družstvu na úhradu ekonomicky oprávněných nákladů a výdajů domu,
 2. členské vklady upsané podle stanov nájemcům bytů na financování výdajů na rekonstrukce a modernizace domu,
 3. nájemné z nebytových prostorů v domě a o jiné výnosy družstva z domu (např. podíl na úrocích), a to ve výši stanovené orgánem družstva.

(4) Upravené náklady domu se rozpočítají na jednotlivé byty podle poměru podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše bytů. U domů s jednotkami ve  vlastnictví – dle spoluvlastnického podílu (viz prohlášení vlastníka), resp. dle 100% dohody.

(5)  Anuita se rozpočítává na jednotlivé byty podle výše nesplaceného úvěru připadajícího na jednotlivý byt.

(6)  Náklady spojené se správou bytů, domu a družstva (např. odměny členů orgánů družstva, náklady na vedení účetnictví, vyúčtování nájemného a služeb, osobní náklady zaměstnanců družstva, náklady na provoz budovy sídla družstva a jiných administrativních a provozních budov a prostor apod.) se na jednotlivé byty rozpočítávají stejným dílem. Uvedené náklady jsou hrazeny pevně stanovenou částkou ve výši určené orgánem družstva (dále jen „poplatek na správu“). Družstvo si určuje rozdílný správní poplatek od člena nebo nečlena.

(7) Jestliže se jedná o dům vymezený v § 2 písm. f) bodu 1 ve spoluvlastnictví družstva a vznikla zde právnická osoba společenství vlastníků jednotek, je součástí upravených nákladů domu příspěvek na správu domu a pozemku hrazený družstvem podle zvláštního právního předpisu této právnické osobě (pokud tato zajišťuje správu SVJ).

(8) Nájemné (předpisy úhrad u jednotek ve vlastnictví) se stanoví jako záloha; to neplatí pro poplatek na správu. Záloha na nájemné (předpis úhrad) se kromě dlouhodobé zálohy každoročně s uživateli vyúčtuje, a to současně s vyúčtováním služeb. Rozdíly z vyúčtování se podle rozhodnutí orgánu družstva vypořádají s uživateli ve stejném termínu jako vypořádání rozdílů z vyúčtování služeb nebo se zúčtují s dlouhodobou zálohou.

§4
Splatnost nájemného a úhrad za užívání bytů a služby

     Nájemné a úhrady za užívání a zálohy za služby se platí měsíčně, a to do 20. běžného měsíce, za který se tyto úhrady platí.

§5
Účinnost

 Tato směrnice byla přijata shromážděním delegátů dne 12.5.2015.

Ing.Aleš Čeleda                                                  Ing.Petr Čada
předseda představenstva                              místopředseda představenstva