GDPR – ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Tento dokument o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje Znojemčan, stavební bytové družstvo shromažďuje od vás, prostřednictvím našich interakcí s vámi  a jak tyto údaje používáme.

Veškeré údaje slouží pouze pro komunikaci s Vámi a pro zajištění správy vašeho bytu, společných částí domu a pozemku nebytového prostoru. Kontaktní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám jen v případě nutnosti zajištění opravy nebo údržby Vaší nemovitosti o kterou jste nás požádali nebo na níž jsme se domluvili. Nelze je poskytnou za účelem reklamy a jiných podobných aktivit. V případě, že se někým necháváte zastupovat, musí se prokázat Vaší plnou mocí.

Proč osobní údaje zpracováváme (dle článku 6):

  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany
  • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

Je nutné mít ke zpracování osobních údajů souhlas? Ne, GDPR naopak říká, že  souhlas se zpracováním je až poslední možnost, pokud není jiný důvod pro zpracování údajů, jako plnění smlouvy, plnění zákonných povinností nebo oprávněné zájmy správce. Naopak, jeho vyžadování z hlediska právních předpisů je považováno za nadbytečné a chybné (připomínky ÚOOU).

V případě zpracování osobních údajů subjektu údajů v souvislosti se smlouvou, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, budou osobní údaje zpracovávány po dobu platnosti uzavřených smluv a po dobu nezbytnou k uplatnění a k vyřízení případných vzájemných nároků smluvních stran vzniklých ze smluv nebo na jejích základě.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje zpracovávány po dobu, než je tento souhlas subjektem údajů odvolán, nejdéle však po dobu, která vyplývá z takto uděleného souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V ostatních případech je doba, po kterou je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, dána povahou právního základu, na základě kterého jsou správcem takto oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, vždy však po dobu nezbytně dlouhou pro daný účel zpracovávání osobních údajů.

Po skončení doby, po kterou je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje, správce naloží s osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou.

Právo na výmaz.  Podle článku 17 má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů. Dle čl. 17 odst. 3 b) existují právní povinnosti, a tak než bude subjekt požadovat výmaz osobních údajů, je třeba se seznámit se zákony  České republiky, které Družstvu nebo Společenství vlastníků ukládají shromažďovat osobní údaje i po ukončení vztahu. Právo být zapomenut není absolutní!

Zabezpečení:  Data o našich klientech jsou uložena v SQL databázi a zaheslena silnými hesly. Výpočetní technika je chráněna antivirovým programem. Dokumenty uloženy pod zámkem, nepřístupné cizím osobám. K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění svých úkolů a povinností pro družstvo a SVJ. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost. Správce se zavazuje, že bude osobní údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy.

Jaká jsou vaše práva:

  • žádat informace, jaké a jak zpracováváme vaše osobní údaje
  • požadovat opravu vašich nepřesných osobních údajů
  • požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, není-li pro zpracování důvod daný směrnicí GDPR
  • žádat vaše zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě
  • budete-li mít důvod o nezákonném zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte-li dotaz ke zpracování vašich osobních údajů, neváhejte napsat či zatelefonovat. Jsme tu pro vás.

GDPR – obecné nařízení – stránky ÚOOÚ

zdroje:

(aktualizováno: 3.1.2022)