Zápis ze shromáždění delegátů 30. 5. 2024

 

Zápis ze shromáždění delegátů stavebního bytového družstva Znojemčan

konaného dne 30. 5. 2024

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Volba komisí (mandátová, návrhová)
 4. Zpráva o činnosti představenstva a družstva
 5. Zpráva o činnosti kontrolní komise
 6. Zpráva o výsledku hospodaření a návrh na rozdělení zisku
 7. Hlasování o navýšení poplatku za správu
 8. Diskuze k předneseným zprávám
 9. Usnesení
 10. Závěr

 

 1. Zahájení

Shromáždění delegátů bylo svoláno v souladu s čl. 73 stanov stavebního bytového družstva Znojemčan. Řízením shromáždění delegátů byl pověřen Bc. Marek Rubeš, který zahájil jednání v 15:30 hod.

Zahájení provedl Bc. Marek Rubeš, přivítal přítomné a zahájil shromáždění delegátů Znojemčanu, stavebního bytového družstva.

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu, program

Zapisovatelkou byla jmenována paní Alena Kuřítková a za ověřovatele zápisu byli navrženi:

 • Pan Mgr. Bohumil Dolejský
 • Pan Petr Bystřický

Předsedající nechal o schválení ověřovatelů zápisu hlasovat:

Pro usnesení hlasovalo: pro: 49 přítomných delegátů, proti: 0, zdržel se: 1 – p. Šedivý

Usnesení bylo schváleno.

 

Před schválením programu shromáždění delegátů byla předložena Žádost o zařazení záležitosti do programu shromáždění delegátů a to změna směrnice SBD Znojemčan.

Vzhledem k tomu, že žádost nesplňovala patřičné náležitosti, nebyla zařazena do programu shromáždění delegátů stavebního bytového družstva. 

 

Dále předsedající předložil program a požádal přítomné o případné doplnění programu jednání. Nikdo z přítomných nepředložil změnu programu a program byl schválen všemi přítomnými.

Hlasování pro: 49 přítomných delegátů, proti: 0, zdržel se: 1 – p. Šedivý

Usnesení schváleno.

 

 1. Volba komisí (mandátová, návrhová, volební)
 2. Do mandátové komise byly navrženy tyto delegátky:
 • paní Marie Doležalová
 • paní Neubergerová Eva
 • paní Rosecká Bohuslava – předsedkyně.

Nikdo nepředložil jiný návrh.
Hlasování pro: 50 přítomných delegátů, proti: 0, zdržel se: 0.

Usnesení bylo schváleno.  

 

 1. Do návrhové komise byli navrženi tito delegáti:
 • pan Ing. Pavel Chloupek – předseda
 • paní Václavíková Magdalena
 • paní Štěpánková Marie

Vzhledem k tomu, že nikdo nepředložil jiný návrh, přistoupilo se k hlasování:

Hlasování: pro: 50 přítomných delegátů, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení schváleno.  

 

 1. Zpráva mandátové komise

předsedkyně mandátové komise paní Bohuslava Rosecká přednesla zprávu mandátové komise v tomto znění:

Bylo pozváno 68 delegátů s hlasem rozhodujícím. Shromáždění se zúčastnilo 50 delegátů, což činí 73 % účasti. Mandátová komise konstatuje, že dnešní shromáždění delegátů Znojemčanu, stavebního bytového družstva je způsobilé se usnášet a jím přijatá usnesení jsou právoplatná.

 

 1. Zpráva o činnosti představenstva družstva

Zprávu o činnosti představenstva družstva přednesla předsedkyně představenstva Ladislava           Stehlíková, která je přílohou č.1.

 1. Zpráva o činnosti kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise přednesla paní Miroslava Hrdličková, která je přílohou č.2.

 1. Zpráva o výsledku hospodaření a návrh na rozdělení zisku hospodaření družstva

Zprávu o výsledku hospodaření a rozdělení zisku přednesl  Bc. Marek Rubeš, ředitel družstva,

která je přílohou č.3

 

Předsedající předložil návrh usnesení představenstva družstva na rozdělení zisku takto:

sociální fond částka ve výši                                    450.000,-   Kč

a zbývající částka 1.022029,02 Kč se převede do nerozděleného      zisku minulých let.

Vyzval přítomné k diskusi a vzhledem k tomu, že nikdo nepředložil jiný návrh, přistoupilo se k hlasování o usnesení:

Usnesení: 

 • Delegáti schvalují přednesenou zprávu o hospodaření

Usnesení přijato 100 % přítomných hlasů, 0 % proti, 0 % zdržel

 • Delegáti schvalují účetní závěrku za rok 2023 s výsledkem hospodaření a návrh na rozdělení zisku

 

Hlasování: pro: 49  přítomných delegátů, proti: 0, zdržel se: 1 – p. Šedivý

Usnesení schváleno.

 

 1. Správní poplatek

       Shromáždění byl předložena návrh na  navýšení poplatku za správu u na   částku 190,- Kč DPH

Usnesení: 

 • Delegáti schvalují navýšení poplatku za zprávu na 190,- Kč s DPH

 

 

 

       Hlasování: pro: 50 přítomných delegátů, proti: 0, zdržel se: 0

     Usnesení schváleno

 

 

1)      Usnesení

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

 

 1. schvaluje
 2. zprávu o činnosti představenstva
 3. zprávu o činnosti družstva
 4. zprávu o činnosti kontrolní komise
 5. zprávu o výsledcích hospodaření
 6. řádnou účetní závěrku za rok 2023 s výsledkem hospodaření 1.472 029,02 Kč
 7. rozdělení zisku za rok 2023 takto:
 8.   450 000,00 Kč se převádí do sociálního fondu

                   ii 1.022 029,02 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období

                   iii úpravu poplatku za správu družstevní bytu na 190 Kč s DPH

 1. bere na vědomí
 2. stanovisko kontrolní komise
 3. zprávu mandátové komise

 

 

 1. ukládá
 • představenstvu družstva
 1. a) zajistit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
 2. b) zajistit převod zůstatku účtu krátkodobé zálohy na účet dlouhodobé zálohy na opravy (dříve       fond oprav) bytových domů
 • kontrolní komisi

    sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

 • všem delegátům

    do 30-ti dnů od konání shromáždění delegátů seznámit členy volebních obvodů se závěry       shromáždění delegátů

                Hlasování: pro: 48 přítomných delegátů, proti: 1 – p.Procházka , zdržel se:1-p.Šedivý

  Usnesení schváleno

 

 

 

Diskuse:

 

 • dotazy položené p. Mityskovou: požadavek na vysvětlení nerozděleného zisku,

jaké opatření má SBD Znojmečan, aby se neopakovala stejná situaci, jako u společnosti     Byterm Znojmo s.r.o.

Ředitelem družstva bylo sděleno, že SBD Znojemčan nemá žádnou dceřinou společnost, proto se tato situace nebude již opakovat.

 • dotaz položený p. Šnyrchem a p. Štěpánkovou: jak bude v budoucnu naloženo s kotelnou Pod Soudním vrchem.

Ředitel Marek Rubeš sdělil, že prozatím nebylo rozhodnuto o žádném podnikatelské záměru s touto kotelnou.

 • dotaz položený p. Doležalovou: ráda by získala informace ohledně vybudování vlastní kotelny v domě.

Bylo doporučeno sjednat si osobní schůzku na SBD Znojemčanu k projednání celé záležitosti. Případně si sjednat schůzku se společností Erding, a.s., která by dokázala posoudit, zda by zbudování vlastní kotelny bylo vhodné.

 

 

        

.

 

 1. Závěr

Na závěr předsedající poděkoval všem delegátům za účast a ukončil jednání shromáždění delegátů.

Předsedající: Bc. Marek Rubeš:………………………………………..

 

Zapsala dne 30.5. 2024 zapsala: Alena Kuřítková  ……………………………

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Bohumil Dolejský  ………………………………….

 

Petr Bystřický: ………………………………………

 

 

Přílohy:

 1. Zpráva předsedy představenstva
 2. Zpráva předsedy kontrolní komise
 • Zpráva o hospodaření družstva