Archiv rubriky: Usnesení SD

Usnesení ze dne 15.6.2023

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

A. schvaluje

  1. zprávu o činnosti představenstva
  2. zprávu o činnosti družstva
  3. zprávu o výsledcích hospodaření
  4. řádnou účetní závěrku za rok 2021 s výsledkem hospodaření 1 625 603,28 Kč
  5. rozdělení zisku za rok 2022
   1. 400 000 Kč se převádí do sociálního fondu
   2. 1 225 603,25 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období

Celý příspěvek

Usnesení ze dne 31.5.2022

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

A. schvaluje

  1. zprávu o činnosti představenstva
  2. zprávu o činnosti družstva
  3. zprávu kontrolní komise o činnosti
  4. zprávu o výsledcích hospodaření
  5. řádnou účetní závěrku za rok 2021 s výsledkem hospodaření 1 246 900,66 Kč
  6. rozdělení zisku za rok 2021
   1. 400 000 Kč se převádí do sociálního fondu
   2. 846 900,66 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období
  7. úpravu poplatku za správu družstevních bytů na 170 Kč s DPH 
  8. prodej odpojených kotelen Pod Soudním vrchem 2 a Dobšice, V zahradách 297

Celý příspěvek

Usnesení ze dne 15. 6. 2021

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

 

A. schvaluje

  1. zprávu o činnosti představenstva
  2. zprávu o činnosti družstva
  3. zprávu kontrolní komise o činnosti
  4. zprávu o výsledcích hospodaření a řádnou účetní závěrku za rok 2020
  5. rozdělení zisku za rok 2020
   1. převod 1 556 736,50 Kč do nerozděleného zisku minulých období
   2. převod 300 000 Kč do sociálního fondu
  6. použití nedělitelného fondu, likvidačního fondu a nerozděleného zisku minulého období na úhradu  opravné položky k neuhrazeným pohledávkám za firmou Byterm Znojmo, s.r.o. v konkurzu a v úpadku 
  7. směrnici o odměňování členů orgánů družstva
  8. výši odměny pro představenstvo a kontrolní komisi v e výši max 400 000,- Kč hrubého ročně
  9. volebního řádu a volba členů představenstva a kontrolní komise
  10. členy představenstva družstva:
   1. Stehlíková Ladislava
   2. Rosecká Bohuslava
   3. RNDr. Uhlíř Miroslav
   4. Ing. Čírtek Pavel
   5. Alexa Jan Dis.
   6. Šustáčková Daniela
   7. Ing. Chloupek Pavel
  11. členy kontrolní komise:
   1. Miroslava Hrdličková
   2. Ing. Lenka Regulová
   3. Houška Oldřich
   4. Hruška Kamil
   5. Bystřický Petr

B. bere na vědomí

 1. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
 2. zprávu mandátové komise

C. ukládá

 • představenstvu družstva
  1. zajistit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
  2. zajistit převod zůstatku účtu krátkodobé zálohy na účet dlouhodobé zálohy – Příspěvek na správu domu a pozemku (dříve Fond oprav) bytových domů
  3. prezentovat usnesení shromáždění na webových stránkách družstva
 • kontrolní komisi
  • sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 • všem delegátům
  • seznámit členy volebních obvodů se závěry shromáždění delegátů

D. zmocňuje představenstvo družstva

 • k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/rok
 • V případě realizace rekonstrukce AKU kotelny Holandská souhlasí delegáti s přijetím úvěru do výše max. 10 mil. Kč.

Usnesení ze dne 31.8.2020 (per rollam)

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

A. schvaluje

 1. zprávu o činnosti představenstva
 2. zprávu o činnosti družstva
 3. zprávu kontrolní komise o činnosti
 4. zprávu o výsledcích hospodaření a řádnou účetní závěrku za rok 2019
 5. rozdělení zisku za rok 2019 takto:
  1. 300 000,00 Kč se převádí do sociálního fondu
  2. 288 252,66 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období

B. bere na vědomí

 1. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
 2. zprávu mandátové komise
 3. informace o změnách v majetku a pozemcích

C. ukládá

 • představenstvu družstva
  1. zajistit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
  2. Publikovat usnesení na webu 
 • kontrolní komisi
  sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 • všem delegátům
  do 30-ti dnů od konání shromáždění delegátů seznámit členy volebních obvodů se závěry shromáždění delegátů

 D. zmocňuje představenstvo družstva 

 • k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu  10 mil. Kč/rok

Bylo vydáno 108 hlasovacích lístků, hlasovalo (vráceno) 84 delegátů (77,8%). Pouze 3 delegáti nesouhlasili s některým z bodů.

Usnesení ze dne 14. 5. 2019

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

A. schvaluje

 1. zprávu o činnosti představenstva
 2. zprávu o činnosti družstva
 3. zprávu kontrolní komise o činnosti
 4. zprávu o výsledcích hospodaření a řádnou účetní závěrku za rok 2018
 5. rozdělení zisku za rok 2018 takto:
  1. 300 000,00 Kč se převádí do sociálního fondu
  2. 429 681,97 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období

B. bere na vědomí

 1. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
 2. zprávu mandátové komise
 3. informace o změnách v majetku a pozemcích

C. ukládá

 • představenstvu družstva
  1. zajistit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
  2. zajistit převod zůstatku účtu krátkodobé zálohy na účet dlouhodobé zálohy na opravy (dříve fond oprav) bytových domů
 • kontrolní komisi
  sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 • všem delegátům
  do 30-ti dnů od konání shromáždění delegátů seznámit členy volebních obvodů se závěry shromáždění delegátů

 D. zmocňuje představenstvo družstva 
k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/rok

Usnesení ze dne 15.5.2018

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

A. schvaluje

 1. zprávu o činnosti představenstva
 2. zprávu kontrolní komise o činnosti
 3. zprávu o výsledcích hospodaření a řádnou účetní závěrku za rok 2017
 4. rozdělení zisku za rok 2017 takto:
  250 000,00 Kč se převádí do sociální fondu
  558 787,75 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období
 5. Prodej části pozemku ve Džbánicích na zastávku autobusu
 6. Prodej části pozemku v Loděnicích 24 na chodník
 7. Počet členů představenstva na 7 členů

Celý příspěvek

Usnesení ze dne 18.5.2017

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN
se sídlem ve Znojmě,Lidická 872/4 IČ:00212547

A. schvaluje
1. zprávu o činnosti představenstva
2. zprávu kontrolní komise o činnosti
3. zprávu o výsledcích hospodaření a řádnou účetní závěrku za rok 2016
4. rozdělení zisku za rok 2016 takto:
– 248 780,41 Kč se převádí do sociální fondu
5. směrnici pro odměňování funkcionářů a objem odměn PD a KK pro rok 2017 ve výši 300 000,-Kč
6. Volbu p. JUDr. Evu Kavalcovou do kontrolní komise

B. bere na vědomí
1. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
2. zprávu mandátové komise

C. ukládá
1) představenstvu družstva
a) provést rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016
b) převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha (dříve fond oprav) bytových   domů
2) kontrolní komisi
sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
3) všem delegátům
do 30-ti dnů od konání shromáždění delegátů zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry shromáždění delegátů

D. zmocňuje představenstvo družstva
k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/rok

Usnesení ze dne 12.5.2016

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva, IČ 00212547,
přijalo dne 12. 5. 2016 následující usnesení: 

A. schvaluje

  1. zprávu o činnosti představenstva
  2. zprávu kontrolní komise o činnosti
  3. řádnou účetní závěrku
  4. rozdělení zisku za rok 2015 takto:
   1. 700 000,- Kč / fond odměn
   2. 313 958,75 Kč / sociální fond
   3. 600 000,-Kč / nerozdělený zisk
  5. Úpravu poplatku za správu bytu pro členy družstva od 1.1 2017 na 125 Kč plus DPH. Úpravu „Směrnice pro odměňování orgánů družstva“ v Článku 2 odstavec c) z 15. 5. 2014 takto: Domovní důvěrník nebo spolupracovník v bytovém domě vykonávající administrativní práce má nárok na odměnu ve výši 10 Kč za byt a měsíc.
  6. Odvolání stávajícího představenstva a volí nové členy představenstva:
   1.Stehlíková Ladislava 2. Ing. Čírtek Pavel 3. RNDr. Miroslav Uhlíř
   Ing. Čada Petr 5. Dis. Alexa Jan 6. Valášková Jana
   Voříšek Josef 8.Michalcov Marcel 9. Brücková JitkaKontrolní komise:
   1.Mgr. Gaja Zdeněk 2. Houška Oldřich 3. Bencová Eva
   4.Rosecka Bohuslava           5. Ing. Pokorný Luděk

B.projednalo a bere na vědomí

 1. zprávu o výsledcích hospodaření
 2. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
 3. zprávu mandátové komise

 C. ukládá

  • představenstvu družstva
   1. provést rozdělení HV za rok 2015
   2. převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha (FO) bytových domů
   3. zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva  nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
  • kontrolní komisi
   sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
  • všem delegátům
   do 30-ti dnů od konání shromáždění delegátů zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry shromáždění delegátů
  • všem členům
   případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D.zmocňuje představenstvo družstva
k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/rok

Usnesení bylo schváleno 87 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel.

Zapsala:  Miroslava Hrdličková

Ověřovatelé zápisu: Podrabská Věra
Drachová Vlasta

Ve Znojmě dne 12. 5. 2016

Usnesení ze dne 12.5.2015

 Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 12.5.2015

 

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN se sídlem ve Znojmě,
Lidická 872/4, IČO:00212547

A/ schvaluje

 1. zprávu o činnosti PD
 2. zprávu KK o činnosti
 3. zprávu mandátové komise
 4. rozdělení zisku za rok 2014 takto:
  700.000 ,- Kč / fond odměn
  262.577,77 Kč / sociální fond
  215.000,- Kč / nerozdělený zisk
 5. řádnou účetní závěrku
 6. prodej pozemku p.č.407/32 v k.ú.Znojmo-Louka
 7. směrnici pro tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a investice
 8. směrnici o nájemném

B/ projednalo a bere na vědomí

 1. zprávu o výsledcích hospodaření
 2. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

C/ ukládá

  1. představenstvu družstva

a) provést rozdělení HV za rok 2014
b) převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
c) zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč

  1. kontrolní komisi

sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

 1. všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry SD
 2. všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D/ zmocňuje představenstvo družstva
K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/ rok