Usnesení ze dne 31.5.2022

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

A. schvaluje

  1. zprávu o činnosti představenstva
  2. zprávu o činnosti družstva
  3. zprávu kontrolní komise o činnosti
  4. zprávu o výsledcích hospodaření
  5. řádnou účetní závěrku za rok 2021 s výsledkem hospodaření 1 246 900,66 Kč
  6. rozdělení zisku za rok 2021
   1. 400 000 Kč se převádí do sociálního fondu
   2. 846 900,66 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období
  7. úpravu poplatku za správu družstevních bytů na 170 Kč s DPH 
  8. prodej odpojených kotelen Pod Soudním vrchem 2 a Dobšice, V zahradách 297

B. bere na vědomí

 1. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
 2. zprávu mandátové komise
 3. Odstoupení z funkce člena kontrolní komise Lenky Regulové

C. ukládá

 • představenstvu družstva
  1. zajistit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021
  2. zajistit převod zůstatku účtu krátkodobé zálohy na účet dlouhodobé zálohy – Příspěvek na správu domu a pozemku (dříve Fond oprav) bytových domů
  3. prezentovat usnesení shromáždění na webových stránkách družstva
 • kontrolní komisi
  • sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 • všem delegátům
  • seznámit členy volebních obvodů se závěry shromáždění delegátů

D. zmocňuje představenstvo družstva

 • k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/rok