Usnesení ze dne 12.5.2016

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva, IČ 00212547,
přijalo dne 12. 5. 2016 následující usnesení: 

A. schvaluje

  1. zprávu o činnosti představenstva
  2. zprávu kontrolní komise o činnosti
  3. řádnou účetní závěrku
  4. rozdělení zisku za rok 2015 takto:
   1. 700 000,- Kč / fond odměn
   2. 313 958,75 Kč / sociální fond
   3. 600 000,-Kč / nerozdělený zisk
  5. Úpravu poplatku za správu bytu pro členy družstva od 1.1 2017 na 125 Kč plus DPH. Úpravu „Směrnice pro odměňování orgánů družstva“ v Článku 2 odstavec c) z 15. 5. 2014 takto: Domovní důvěrník nebo spolupracovník v bytovém domě vykonávající administrativní práce má nárok na odměnu ve výši 10 Kč za byt a měsíc.
  6. Odvolání stávajícího představenstva a volí nové členy představenstva:
   1.Stehlíková Ladislava 2. Ing. Čírtek Pavel 3. RNDr. Miroslav Uhlíř
   Ing. Čada Petr 5. Dis. Alexa Jan 6. Valášková Jana
   Voříšek Josef 8.Michalcov Marcel 9. Brücková JitkaKontrolní komise:
   1.Mgr. Gaja Zdeněk 2. Houška Oldřich 3. Bencová Eva
   4.Rosecka Bohuslava           5. Ing. Pokorný Luděk

B.projednalo a bere na vědomí

 1. zprávu o výsledcích hospodaření
 2. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
 3. zprávu mandátové komise

 C. ukládá

  • představenstvu družstva
   1. provést rozdělení HV za rok 2015
   2. převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha (FO) bytových domů
   3. zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva  nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
  • kontrolní komisi
   sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
  • všem delegátům
   do 30-ti dnů od konání shromáždění delegátů zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry shromáždění delegátů
  • všem členům
   případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D.zmocňuje představenstvo družstva
k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/rok

Usnesení bylo schváleno 87 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel.

Zapsala:  Miroslava Hrdličková

Ověřovatelé zápisu: Podrabská Věra
Drachová Vlasta

Ve Znojmě dne 12. 5. 2016