Usnesení ze dne 15.6.2023

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

A. schvaluje

  1. zprávu o činnosti představenstva
  2. zprávu o činnosti družstva
  3. zprávu o výsledcích hospodaření
  4. řádnou účetní závěrku za rok 2021 s výsledkem hospodaření 1 625 603,28 Kč
  5. rozdělení zisku za rok 2022
   1. 400 000 Kč se převádí do sociálního fondu
   2. 1 225 603,25 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období

B. bere na vědomí

 1. zprávu kontrolní komise 
 2. zprávu mandátové komise

C. ukládá

 • představenstvu družstva
  1. zajistit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
  2. zajistit převod zůstatku účtu krátkodobé zálohy na účet dlouhodobé zálohy – Příspěvek na správu domu a pozemku (dříve Fond oprav) bytových domů
  3. prezentovat usnesení shromáždění na webových stránkách družstva
 • kontrolní komisi
  • sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 • všem delegátům
  • seznámit členy volebních obvodů se závěry shromáždění delegátů

D. zmocňuje představenstvo družstva

 • k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/rok