Usnesení ze dne 15. 6. 2021

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

 

A. schvaluje

  1. zprávu o činnosti představenstva
  2. zprávu o činnosti družstva
  3. zprávu kontrolní komise o činnosti
  4. zprávu o výsledcích hospodaření a řádnou účetní závěrku za rok 2020
  5. rozdělení zisku za rok 2020
   1. převod 1 556 736,50 Kč do nerozděleného zisku minulých období
   2. převod 300 000 Kč do sociálního fondu
  6. použití nedělitelného fondu, likvidačního fondu a nerozděleného zisku minulého období na úhradu  opravné položky k neuhrazeným pohledávkám za firmou Byterm Znojmo, s.r.o. v konkurzu a v úpadku 
  7. směrnici o odměňování členů orgánů družstva
  8. výši odměny pro představenstvo a kontrolní komisi v e výši max 400 000,- Kč hrubého ročně
  9. volebního řádu a volba členů představenstva a kontrolní komise
  10. členy představenstva družstva:
   1. Stehlíková Ladislava
   2. Rosecká Bohuslava
   3. RNDr. Uhlíř Miroslav
   4. Ing. Čírtek Pavel
   5. Alexa Jan Dis.
   6. Šustáčková Daniela
   7. Ing. Chloupek Pavel
  11. členy kontrolní komise:
   1. Miroslava Hrdličková
   2. Ing. Lenka Regulová
   3. Houška Oldřich
   4. Hruška Kamil
   5. Bystřický Petr

B. bere na vědomí

 1. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
 2. zprávu mandátové komise

C. ukládá

 • představenstvu družstva
  1. zajistit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
  2. zajistit převod zůstatku účtu krátkodobé zálohy na účet dlouhodobé zálohy – Příspěvek na správu domu a pozemku (dříve Fond oprav) bytových domů
  3. prezentovat usnesení shromáždění na webových stránkách družstva
 • kontrolní komisi
  • sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 • všem delegátům
  • seznámit členy volebních obvodů se závěry shromáždění delegátů

D. zmocňuje představenstvo družstva

 • k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/rok
 • V případě realizace rekonstrukce AKU kotelny Holandská souhlasí delegáti s přijetím úvěru do výše max. 10 mil. Kč.