Usnesení ze dne 31.8.2020 (per rollam)

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

A. schvaluje

 1. zprávu o činnosti představenstva
 2. zprávu o činnosti družstva
 3. zprávu kontrolní komise o činnosti
 4. zprávu o výsledcích hospodaření a řádnou účetní závěrku za rok 2019
 5. rozdělení zisku za rok 2019 takto:
  1. 300 000,00 Kč se převádí do sociálního fondu
  2. 288 252,66 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období

B. bere na vědomí

 1. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
 2. zprávu mandátové komise
 3. informace o změnách v majetku a pozemcích

C. ukládá

 • představenstvu družstva
  1. zajistit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
  2. Publikovat usnesení na webu 
 • kontrolní komisi
  sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 • všem delegátům
  do 30-ti dnů od konání shromáždění delegátů seznámit členy volebních obvodů se závěry shromáždění delegátů

 D. zmocňuje představenstvo družstva 

 • k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu  10 mil. Kč/rok

Bylo vydáno 108 hlasovacích lístků, hlasovalo (vráceno) 84 delegátů (77,8%). Pouze 3 delegáti nesouhlasili s některým z bodů.