Usnesení ze dne 15.5.2018

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

A. schvaluje

 1. zprávu o činnosti představenstva
 2. zprávu kontrolní komise o činnosti
 3. zprávu o výsledcích hospodaření a řádnou účetní závěrku za rok 2017
 4. rozdělení zisku za rok 2017 takto:
  250 000,00 Kč se převádí do sociální fondu
  558 787,75 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období
 5. Prodej části pozemku ve Džbánicích na zastávku autobusu
 6. Prodej části pozemku v Loděnicích 24 na chodník
 7. Počet členů představenstva na 7 členů

B. bere na vědomí

 1. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
 2. zprávu mandátové komise
 3. informaci o odstoupení členů představenstva Ing. Josefa Voříška a Marcela Michalcova

C. ukládá

 • představenstvu družstva
  • zajistit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017
  • zajistit převod zůstatku účtu krátkodobé zálohy na účet dlouhodobé zálohy na opravy (dříve fond oprav) bytových domů
 • kontrolní komisi
  • sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 • všem delegátům
  • do 30-ti dnů od konání shromáždění delegátů seznámit členy volebních obvodů se závěry shromáždění delegátů

D. zmocňuje představenstvo družstva

 • k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/rok