Poplatky za komunální odpad

K 1.1.2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech („OdpadZ“). Zákon v souladu s evropskými směrnicemi upravuje komplexně pravidla odpadového hospodářství v ČR. Mimo jiné upřesňuje povinnosti původců odpadu a přináší i některé další změny.
  Poplatky za komunální odpad jsou nově upraveny pouze v zákoně o místních poplatcích (ZMístPopl). Až do konce r. 2021 mohly obce vybírat poplatek za komunální odpad podle dosavadních pravidel. Ke konci roku 2021 však staré vyhlášky obcí pozbyly platnosti. Obce tak musely nejpozději do 1.1.2022 přijmout nové obecně závazné vyhlášky, které jsou v souladu s novým zákonem o odpadech.
  Podle § 10e ZMístPopl je poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. V bytech ve vlastnictví, v nichž není přihlášena žádná fyzická osoba, je tedy poplatníkem  vlastník nemovitosti! S postavením poplatníka je spojena ohlašovací povinnost (náležitosti ohlášení naleznete v § 14a ZMístPopl). Nesplnění ohlašovací i poplatkové povinnosti může vést k uložení sankcí.
  Výše uvedená pravidla se projevila v nových obecních vyhláškách od 1.1.2022. Obce
si stanovují povinnosti související s poplatkem za odpady různě.

Odkazy:
vyhláška o místním poplatku za odpady – Znojmo, Moravský Krumlov
portál občana města Znojma
otázky a odpovědi k poplatku
Tiskopisy – Oznamovací povinnost k místnímu poplatku

BD = bytová družstva
OdpadZ = zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
ZMístPopl = zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích