Usnesení ze dne 3.5.2005

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

A/ schvaluje
1. zprávu o činnosti představenstva družstva /PD/
2. zprávu kontrolní komise /KK/
3. zprávu mandátové komise
4. rozdělení zisku za rok 2004 takto: Kč 250.000,- fond odměn
Kč 79.713,- sociální fond
5. řádnou účetní závěrku
6. navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 150.000,- Kč

B/ bere na vědomí
1. zprávu o výsledcích hospodaření
2. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
3. odstoupení JUDr. Jarmily Goldové a Milana Bartoně z kontrolní komise a doplnění tohoto orgánu o náhradníky:
– paní Růženu Ležákovou (nar.1946), bytem Znojmo,Bratrstva 50
– pana Adolfa Málka (nar.1947), bytem Znojmo, R. Svobodové 24
C/ ukládá
1. představenstvu družstva
a/ provést rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004
b/ převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha (FO) bytových domů
c/ zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,- Kč
d/ zabezpečit zapracování změn v oblasti DPH do účetnictví a realizovat v této souvislosti příslušnou diferenciaci v oblasti správního poplatku a odměny správce při uplatnění zásady, že odměna správce u nečlenů družstva se rovná dvojnásobku správního poplatku člena družstva
2. kontrolní komisi
sledovat plnění usnesení delegátů
3. všem delegátům do 30-ti dnů od konání shromáždění delegátů zabezpečit svolání člens kých schůzí a seznámit členy se závěry SD
4. všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva
D/ potvrzuje
– rozhodnutí představenstva družstva ze dne 29.4.2004 o vyloučení manželů Václava a Květoslavy Ševčíkových, bytem Hodonice 308
– rozhodnutí představenstva družstva ze dne 31. 3. 2005 o vyloučení manželů Svatomíra a Milady Škarkových, bytem Kadov 45
E/ odkládá rozhodnutí o vyloučení
– paní Zdeňky Grexové, bytem Hodonice 309 na příští zasedání shromáždění delegátů