Usnesení ze dne 11.5.2004

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

A/ schvaluje

1/zprávu o činnosti PD
2/zprávu KK
3/zprávu mandátové komise
4/rozdělení zisku za rok 2003 takto: 305.000,—-Kč …………..fond odměn
200.842,39 Kč……………..sociální fond
5/řádnou účetní závěrku
6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 150.000,- Kč
B/ bere na vědomí
1/zprávu o výsledcích hospodaření
2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
C/ ukládá
1/ představenstvu družstva
a) provést rozdělení HV za rok 2003
b) převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
c) zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
d) zabezpečit zapracování změn v oblasti DPH do účetnictví a realizovat v této souvislosti příslušnou diferenciaci v oblasti správního poplatku a odměny správce při uplatnění zásady, že odměna správce u nečlenů družstva se rovná dvojnásobku správního poplatku člena družstva
2/kontrolní komisi
sledovat plnění usnesení delegátů
3/všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD
4/všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva
D/ potvrzujerozhodnutí představenstva družstva ze dne 30.12.2003 o vyloučení
manželů Raimunda a Ireny Czernekových, Sídliště 361,Moravský Krumlov
E/ ruší rozhodnutí představenstva družstva ze dne 30.12.2003 o vyloučení
Ludmily Novákové , Příční 7,Znojmo