Usnesení ze dne 13.5.2003

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

A/ schvaluje

1/ zprávu o činnosti PD
2/ zprávu KK
3/ zprávu mandátové komise
4/ rozdělení zisku za rok 2002 takto: 150.000,-Kč ……….fond odměn
112.640,37 Kč…….sociální fond
5/ řádnou účetní závěrku
6/ navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 150.000,- Kč
7/ nový jednací řád předložený představenstvem ve znění změn a doplňků č.1-15
B/ bere na vědomí
1/ zprávu o výsledcích hospodaření
2/ stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
C/ ukládá
1/ představenstvu družstvaa) provést rozdělení HV za rok 2002
b) převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha (FO) bytových domů
c) zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
2/ kontrolní komisisledovat plnění usnesení delegátů
3/ všem delegátům
do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD
4/ všem členům
případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva
D/ potvrzuje
rozhodnutí představenstva družstva ze dne 31.10.2002 o vyloučení níže uvedených členů družstva :
a) manž. Josef a Květoslava Kašparovi,Na kopečku 324, Dobšice
b) Ing.Jan Bachman, Dukelská 151,Znojmo
E/ ruší
rozhodnutí představenstva družstva ze dne 31.10.2002 o vyloučení níže uvedených členů družstva:
a) Tomašovičová Anna,Přímětice 564
b) Fiala Jan,Přímětice 526,Znojmo