Usnesení ze dne 14.5.2002

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN ze dne 14.5.2002

A/ schvaluje
1/zprávu o činnosti PD
2/zprávu KK
3/zprávu mandátové komise
4/rozdělení zisku za rok 2001 takto:

150.000,-Kč fond odměn
110.000,-Kč sociální fond
323.592,-Kč nedělitelný fond

5/řádnou účetní závěrku
6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 150.000,- Kč

 

B/ bere na vědomí
1/zprávu o výsledcích hospodaření
2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
3/zprávu o plánu oprav a investic

C/ ukládá
1/představenstvu družstva
a)provést rozdělení HV za rok 2001
b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
c)zabezpečit nejpozději ve lhůtě do 30.září 2002 seznámení všech domů ,samospráv, členů a vlastníků se stavem a tvorbou rezervy na opravy, s plánem investic a navrhovaným navýšením příspěvku do fondu oprav
d)zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
2/kontrolní komisi
sledovat plnění usnesení delegátů
3/všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD
4/všem členům případné schodky hospodaření uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D/odkládá rozhodnutí o vyloučení
manželů Ladislava a Marcely Lípových,bytem Školní 137,Hodonice na příští zasedání shromáždění delegátů

E/doporučuje
samosprávám, FBH a členům akceptovat navýšení příspěvku do fondu oprav tak, jak bude představenstvem družstva navrženo