Usnesení ze dne 11.5.2006

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 11.5.2006 

 Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

A/ schvaluje

1/zprávu o činnosti PD
2/zprávu KK
3/zprávu mandátové komise
4/rozdělení zisku za rok 2005 takto:   Kč   400.000,-    fond odměn
Kč   300.238,09 sociální fond
Kč   335.000,-   nerozdělený zisk
5/
řádnou účetní závěrku
6/
navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 180.000,- Kč
7/bezúplatný převod  parcely č.365/1 na obec Dobšice

 

B/ bere na vědomí

1/zprávu o výsledcích hospodaření
2/
stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
3/
níže uvedené výsledky voleb do představenstva družstva a kontrolní komise: 
Nově zvolení členové představenstva:      
Ing.Aleš Čeleda
                                                                           Ing.Petr Čada
Ing.Miloslav Kuchtík
Jitka Brucková
Stanislav  Bouzek
Marie Machylová
Eva Chloupková
Ing.Viktor Luskač
Mgr.Bohumil Dolejský 

Nově zvolení členové kontrolní komise:
Mgr.Zdeněk Gaja
JUDr.Eva Kavalcová
Oldřich Houška
Ing.Luděk Pokorný
Marie Drobná

C/ukládá

1/představenstvu družstva
a)provést rozdělení HV za rok 2005
b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
c)zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
d)zabezpečit navýšení  příspěvku do rezervy na opravy(FO) ve městě Znojmě  v průměru na 10 Kč/m2, na venkově v průměru na 6 Kč/m2

2/kontrolní komisi
sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

3/všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD

4/všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D/  ruší  

-rozhodnutí představenstva družstva ze dne 24.2.2005  o vyloučení

paní Zdeňky Grexové,  bytem Hodonice 309

-rozhodnutí představenstva družstva ze dne 23.2.2006 o vyloučení pana Vítězslava Pazdery

bytem Hluboké Mašůvky 247

E/  potvrzuje

-rozhodnutí představenstva družstva ze dne 24.1.2006 o vyloučení

paní Jany Šimíkové,bytem Mramotice 14

-rozhodnutí představenstva družstva ze dne 23.2.2006 o vyloučení

Vladimíra a Kristiny Dřevojanových,bytem Přímětice 521

-rozhodnutí představenstva družstva ze dne 23.2.2006 o vyloučení

Vratislava a Boženy Širokých, bytem Strachotice 211