Usnesení ze dne 15.5.2007

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 15.5.2007 

A/ schvaluje

1/zprávu o činnosti PD

2/zprávu KK

3/zprávu mandátové komise

4/rozdělení zisku za rok 2006 takto:      500.000,-     Kč  fond odměn

                                                         274 263,,62 Kč   sociální fond

                                                        

5/řádnou účetní závěrku

6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 180.000,- Kč

7/bezúplatný převod řadových garáží Vančurova a Bolzanova

8/bezúplatný převod parcel  č.498/72 a 498/76 souvisejících  s bytovými domy Přímětice

  702- 723 a parcel č. 3663/2,6,7,8,9,15,16,17,18,19,20,21,22,23 souvisejících s bytovými domy

  U Lesíka 12-18

9/úplatný převod p.č.287/5 v k.ú.Krhovice

 

B/ bere na vědomí

      1/zprávu o výsledcích hospodaření

      2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

     

C/ukládá

1/představenstvu družstva

a)provést rozdělení HV za rok 2006

b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů

c)zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč

 

      2/kontrolní komisi

sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

     3/všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD

     4/všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

 

D/  potvrzuje

-rozhodnutí představenstva družstva ze dne 31.8.2006  o vyloučení

          Manželů Josefa a Zdeňky Pavlasových,  bytem Hodonice ,Školní 159    

 

-rozhodnutí představenstva družstva ze dne 31.8.2006 o vyloučení paní Leony Staškové,bytem

          Tasovice 376