Usnesení ze dne 15.5.2008

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN ze dne 15.5.2008

 

A) Schvaluje

1) zprávu o činnosti PD

2) zprávu KK

3) zprávu mandátové komise

4) rozdělení zisku za rok 2007 takto:  450.000,- Kč fond oprav

                                                              58.397,- Kč sociální fond

5) řádnou účetní závěrku

6) navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 180.000,-

7) bezúplatný převod parcel 355/39, 350/97 a 350/98 na obec Dobšice

 

B) Bere na vědomí

1) zprávu o výsledcích hospodaření

2) stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

3) změnu způsobu odměňování domovních důvěrníků (7,- Kč/byt/měsíc)

4) zprávu o revitalizaci bytových domů do konce roku 2007 a přijatých úvěrech ve výši 7.200.000,- Kč u ČSOB (Aninská 5, Přímětice 560-562, Hodonice 309) s tím, že pro

    příští období stanovuje maximální finanční objem přijatých úvěrů 50 mil. Kč ročně při preferenci zajištění úvěrů formou ručitelských prohlášení

 

C) Ukládá

1) Představenstvu družstva

a) provést rozdělení HV za rok 2007

b) převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha (FO) bytových domů

c) zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,- Kč

2) Kontrolní komisi

sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

3) Všem delegátům

do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl. schůzí a seznámit členy se závěry SD

4) Všem členům

případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

 

D) Potvrzuje

– rozhodnutí představenstva družstva ze dne 29.11.2007 o vyloučení manželů Josefa a Heleny Jančových, bytem Znojmo, Přímětice 526

– rozhodnutí představenstva družstva ze dne 29.11.2007 o vyloučení manželů Jaroslava a Vlasty Dokulilových, bytem Božice 398

– rozhodnutí představenstva družstva ze dne 26.4.2007 o vyloučení pana Zdeňka Růžičky, bytem Džbánice 44