Usnesení ze dne 14.5. 2009

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 14.5.2009

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

A/ schvaluje

1/zprávu o činnosti PD

2/zprávu KK o činnosti

3/zprávu mandátové komise

4/rozdělení zisku za rok 2008 takto:    550.000,- Kč  fond odměn

                                                     143.387,48    sociální fond       

5/řádnou účetní závěrku

6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 180.000,- Kč

7/prodej části pozemku p.č.825 v KÚ Konice o výměře do 30m2  za cenu 300,-Kč/m2

8/sazebník manipulačních poplatků dle předloženého návrhu

 

B/ bere na vědomí

    1/zprávu o výsledcích hospodaření

    2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

       

C/ ukládá

    1/představenstvu družstva

a)provést rozdělení HV za rok 2008

b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů

c)zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč

 

    2/kontrolní komisi

sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

 

    3/všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD

 

    4/všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

 

D/zmocňuje představenstvo družstva

    K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu

      50 mil.Kč ročně