Usnesení ze dne 13.5.2010

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 13.5.2010

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN
A) schvaluje
1.      zprávu o činnosti PD
2.      zprávu KK o činnosti
3.      zprávu mandátové komise
4.      rozdělení zisku za rok 2009 takto:
·         650.000,- Kč fond odměn
·         227.306,04 ,- Kč sociální fond
·         350.000,- nerozdělený zisk
5.      řádnou účetní závěrku
6.      navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 180.000,- Kč
7.      bezúplatný převod pozemků p.č.3662/2,3663/3 a 3663/41 v k.ú.Znojmo-město do podílového spoluvlastnictví bydlících v bytových domech U lesíka 18 a 19 
8.      bezúplatný převod nemovitosti(zemědělská stavba) na pozemku p.č.629  v k.ú.Šatov do vlastnictví(resp.spoluvlastnictví) Marty Schoinz a Josefa Gregora
B) bere na vědomí
1.      zprávu o výsledcích hospodaření
2.      stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
C) ukládá
1.      představenstvu družstva
a.       provést rozdělení HV za rok 2009
b.      b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
c.       zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
2.      kontrolní komisi
sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
3.      všem delegátům
do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD
4.      všem členům
případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva
D) zmocňuje představenstvo družstva
    K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 50 mil.Kč/ rok