Usnesení ze dne 17.5. 2012

 

 Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 17.5.2012

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

 

A/ schvaluje

1/zprávu o činnosti PD

2/zprávu KK o činnosti

3/zprávu mandátové komise

4/rozdělení zisku za rok 2011 takto: 700.000,00      fond odměn

                                                               126.633,55      sociální fond    

                                                          200.000,00    nerozdělený zisk

5/řádnou účetní závěrku

6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 200.000,- Kč

 

B/ projednalo a bere na vědomí

     1/zprávu o výsledcích hospodaření

   2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

    3/zprávu o odstoupení Mgr.Bohumila Dolejského z funkce člena představenstva

 

C/ ukládá

    1/představenstvu družstva

     a)provést rozdělení HV za rok 2011

b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů

c)zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč

d)učinit příslušné právní kroky k odprodeji RZ Bělá pod Pradědem

e)zajistit změnu zápisu v Obchodním rejstříku a to:výmaz Mgr.Bohumila Dolejského a zápis zvoleného náhradníka paní Jitky Brückové

    2/kontrolní komisi

sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

    3/všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD

    4/všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

 

D/zmocňuje představenstvo družstva

   a) K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu

         30 mil.Kč/ rok  

    b)  K realizaci odprodeje RZ Bělá pod Pradědem