Usnesení ze dne 16.5.2013

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 16.5.2013

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN
se sídlem ve Znojmě, Lidická 872/4                                    IČO:00212547
A/ schvaluje

 1. zprávu o činnosti PD
 2. zprávu KK o činnosti
 3. zprávu mandátové komise
 4. rozdělení zisku za rok 2012 takto:
  700.000,-       Kč / fond odměn
  317.488,51     Kč / sociální fond
  400.000,-       Kč / nerozdělený zisk
 5. řádnou účetní závěrku
 6. navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 200.000,- Kč
 7. prodej a části pozemku p.č.512/2 v k.ú. Domčice- Horní Dunajovice manželům  Odlévákovým, bytem Horní Dunajovice 258 a manželům Cidlíkovým, bytem Horní Dunajovice 260

B/ projednalo a bere na vědomí

 1. zprávu o výsledcích hospodaření
 2. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

C/ ukládá

 1. představenstvu družstva
  1. provést rozdělení HV za rok 2012
  2. převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
  3. zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
  4. připravit návrh stanov v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
 2. kontrolní komisi
  1.  sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 3. všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry SD
 4. všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D/ zmocňuje představenstvo družstva
K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 30 mil. Kč/ rok