Oznámení o konání shromáždění delegátů

Představenstvo družstva svolává Shromáždění delegátů
na den 15.6.2021 v 15.30 hod.
v sále Agrodomu ve Znojmě, Dvořákova ul.č.21
Delegáti mají možnost seznámit se všemi podklady k jednotlivým záležitostem programu na sekretariátu družstva.

Program
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Volba komisí (mandátová, návrhová, volební)
4. Zpráva o činnosti představenstva družstva
5. Zpráva o činnosti kontrolní komise
6. Zpráva o výsledku hospodaření a návrh na rozdělení zisku
7. Diskuze k předneseným zprávám
8. Schválení odměny představenstva a kontrolní komise ve výši max. 400 000,- hrubého
9. Úprava směrnice o odměňování členů orgánů družstva
10. Schválení volebního řádu a volba členů představenstva a kontrolní komise
11. Zmocnění představenstva družstva k přijetí úvěru na revitalizaci
12. Usnesení
13. Závěr