Časté otázky

Společné členství manželů
Společné členství vzniká manželům po přidělení bytu za trvání manželství. Byl-li však členem družstva jeden z manželů před uzavřením manželství, nevzniká po uzavření manželství společné členství v družstvu.
Rozvod a společné členství
Při rozvodu, kdy manželé měli společné členství manželů k členskému podílu v družstvu, musí dojít k vypořádání majetku. Veškeré skutečnosti o rozvodu a majetkovém vypořádání musí být družstvu písemně doloženy (NOZ §768). V opačném případě nelze provést záznam v majetkovém stavu a může být zahájeno jednání o porušení stanov.
Nabývání nemovitosti společenstvím vlastníků
Vlastnické právo k nemovitosti, která bude sloužit k činnostem souvisejícím se správou
domu a pozemku, například k pozemku navazujícímu na pozemek zastavěný domem,
nezbytnému zejména pro řádné užívání domu a provádění oprav společných částí domu,
se do katastru zapíše podle předložených listin i ve prospěch společenství vlastníků, které
je právnickou osobou podle § 1194 odst. 1 ObčZ.
(NÁVOD PRO SPRÁVU KATASTRU NEMOVITOSTÍ)