Archiv autora: Miroslav Uhlíř

Změny ve zpracování Průkazu energetické náročnosti budov

Změny ve zpracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB)
dle zákona č. 406/2000 Sb. a jeho novely č. 103/2015 Sb.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo vlastník budovy:

 • má povinnost opatřit si PENB při prodeji nebo pronájmu celé budovy nebo při prodeji její ucelené části (byt, garáž, nebytový prostor atd.)
 • má povinnost od 1. ledna 2016 opatřit si PENB i při pronájmu ucelené části budovy
 • má povinnost předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu a nájemci budovy nebo ucelené části budovy před podpisem smlouvy
 • má povinnost předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu a nájemci budovy nebo ucelené části nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 • má povinnost zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele v informačních a reklamních materiálech při prodeji a při pronájmu budovy nebo její ucelené části
 • má povinnost opatřit si PENB pokud dojde k větší změně bytového domu (např. při rekonstrukci obálky budovy nad 25% její plochy – zateplení, výměna oken; změna vytápění – chlazení, přípravy teplé vody atd.)

Celý příspěvek

Usnesení ze dne 12.5.2015

 Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 12.5.2015

 

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN se sídlem ve Znojmě,
Lidická 872/4, IČO:00212547

A/ schvaluje

 1. zprávu o činnosti PD
 2. zprávu KK o činnosti
 3. zprávu mandátové komise
 4. rozdělení zisku za rok 2014 takto:
  700.000 ,- Kč / fond odměn
  262.577,77 Kč / sociální fond
  215.000,- Kč / nerozdělený zisk
 5. řádnou účetní závěrku
 6. prodej pozemku p.č.407/32 v k.ú.Znojmo-Louka
 7. směrnici pro tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a investice
 8. směrnici o nájemném

B/ projednalo a bere na vědomí

 1. zprávu o výsledcích hospodaření
 2. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

C/ ukládá

  1. představenstvu družstva

a) provést rozdělení HV za rok 2014
b) převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
c) zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč

  1. kontrolní komisi

sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

 1. všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry SD
 2. všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D/ zmocňuje představenstvo družstva
K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/ rok

Usnesení ze dne 15.5.2014

 

 Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 15.5.2014

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

se sídlem ve Znojmě,Lidická 872/4                                                                    IČO:00212547

A/ schvaluje

 1. zprávu o činnosti PD
 2. zprávu KK o činnosti
 3. zprávu mandátové komise
 4. rozdělení zisku za rok 2013 takto:
  700.000 ,-    Kč / fond odměn
  209.719,29   Kč/ sociální fond
  200.000,-     Kč / nerozdělený zisk
 5. řádnou účetní závěrku
 6. směrnici pro odměňování funkcionářů  a objem odměn PD a KK pro rok 2014 ve výši   200.000,-Kč
 7. stanovy družstva v úplném znění uzpůsobené dle ust.§ 777 odst.2 zák.č.90/2013  Sb. s účinností  od 1.6.2014
 8. směrnici pro rozúčtování služeb
 9. aktualizovaný sazebník manipulačních poplatků

B/ projednalo a bere na vědomí

 1.  zprávu o výsledcích hospodaření
 2.  stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

C/ ukládá

 1. představenstvu družstva
       a) provést rozdělení HV za rok 2013
       b) převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
  c) zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
 2. kontrolní komis
     sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 3. všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry SD
 4. všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D/ zmocňuje představenstvo družstva

    K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu   30 mil.Kč/ rok

 

Usnesení ze dne 16.5.2013

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 16.5.2013

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN
se sídlem ve Znojmě, Lidická 872/4                                    IČO:00212547
A/ schvaluje

 1. zprávu o činnosti PD
 2. zprávu KK o činnosti
 3. zprávu mandátové komise
 4. rozdělení zisku za rok 2012 takto:
  700.000,-       Kč / fond odměn
  317.488,51     Kč / sociální fond
  400.000,-       Kč / nerozdělený zisk
 5. řádnou účetní závěrku
 6. navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 200.000,- Kč
 7. prodej a části pozemku p.č.512/2 v k.ú. Domčice- Horní Dunajovice manželům  Odlévákovým, bytem Horní Dunajovice 258 a manželům Cidlíkovým, bytem Horní Dunajovice 260

B/ projednalo a bere na vědomí

 1. zprávu o výsledcích hospodaření
 2. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

C/ ukládá

 1. představenstvu družstva
  1. provést rozdělení HV za rok 2012
  2. převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
  3. zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
  4. připravit návrh stanov v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
 2. kontrolní komisi
  1.  sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 3. všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry SD
 4. všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D/ zmocňuje představenstvo družstva
K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 30 mil. Kč/ rok

Usnesení ze dne 17.5. 2011

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 17.5.2011

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

A/ schvaluje
1/zprávu o činnosti PD
2/zprávu KK o činnosti
3/zprávu mandátové komise
4/rozdělení zisku za rok 2010 takto: 700.000,00     Kč  fond odměn   272.066,58     Kč  sociální fond
5/řádnou účetní závěrku
6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 200.000,- Kč
7/směrnici o nájemném z bytů a platbách spojených s užíváním bytů ve znění   vyhl.č.85/1997 sb.

B/ bere na vědomí
1/zprávu o výsledcích hospodaření
2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
3/zprávu volební komise,podle níž byli do orgánů družstva zvoleni tito členové družstva:
Nově zvolení členové představenstva:Ing.Aleš Čeleda
Ing.Miloslav Kuchtík
Ing.Petr Čada
Marie Machylová
Ing.Libor Lendler
Jan Alexa  DiS
Jana Valášková
Jaroslav Šimeček
Mgr.Bohumil Dolejský

Nově zvolení členové kontrolní komise:Oldřich Houška
Eva Bencová
JUDr.Eva Kavalcová
Mgr.Zdeněk Gaja
Ing.Luděk Pokorný

Usnesení ze dne 13.5.2010

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 13.5.2010

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN
A) schvaluje
1.      zprávu o činnosti PD
2.      zprávu KK o činnosti
3.      zprávu mandátové komise
4.      rozdělení zisku za rok 2009 takto:
·         650.000,- Kč fond odměn
·         227.306,04 ,- Kč sociální fond
·         350.000,- nerozdělený zisk
5.      řádnou účetní závěrku
6.      navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 180.000,- Kč
7.      bezúplatný převod pozemků p.č.3662/2,3663/3 a 3663/41 v k.ú.Znojmo-město do podílového spoluvlastnictví bydlících v bytových domech U lesíka 18 a 19 
8.      bezúplatný převod nemovitosti(zemědělská stavba) na pozemku p.č.629  v k.ú.Šatov do vlastnictví(resp.spoluvlastnictví) Marty Schoinz a Josefa Gregora
B) bere na vědomí
1.      zprávu o výsledcích hospodaření
2.      stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
C) ukládá
1.      představenstvu družstva
a.       provést rozdělení HV za rok 2009
b.      b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
c.       zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
2.      kontrolní komisi
sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
3.      všem delegátům
do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD
4.      všem členům
případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva
D) zmocňuje představenstvo družstva
    K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 50 mil.Kč/ rok

Usnesení ze dne 14.5. 2009

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 14.5.2009

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

A/ schvaluje

1/zprávu o činnosti PD

2/zprávu KK o činnosti

3/zprávu mandátové komise

4/rozdělení zisku za rok 2008 takto:    550.000,- Kč  fond odměn

                                                     143.387,48    sociální fond       

5/řádnou účetní závěrku

6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 180.000,- Kč

7/prodej části pozemku p.č.825 v KÚ Konice o výměře do 30m2  za cenu 300,-Kč/m2

8/sazebník manipulačních poplatků dle předloženého návrhu

 

B/ bere na vědomí

    1/zprávu o výsledcích hospodaření

    2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

       

C/ ukládá

    1/představenstvu družstva

a)provést rozdělení HV za rok 2008

b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů

c)zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč

 

    2/kontrolní komisi

sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

 

    3/všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD

 

    4/všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

 

D/zmocňuje představenstvo družstva

    K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu

      50 mil.Kč ročně