Archiv autora: Miroslav Uhlíř

Seminář k aktualizaci programu „Nová zelená úsporám“

Znojemčan stavební bytové družstvo pořádá seminář k výkladu dotačního programu  Nová zelená úsporámpro statutární zástupce bytových domů.

Státní fond životního prostředí ČR aktualizuje dotační program s tématy:
Zateplení                        Kotle, kamna a tepelná čerpadla     Kotlíkové dotace
Fotovoltaické systémy   Příprava teplé vody, solární ohřev   Novostavba
Zeleň                              Využití tepla z odpadní vody             Zelené střechy
Stínicí technika              Řízené větrání s rekuperací              Projektová podpora
Dešťovka – dešťová a odpadní voda  Ekomobilita

Program semináře: Celý příspěvek

Znojemská tepelná společnost upravuje cenu

Znojemská tepelná společnost upravuje v důsledku snižování cen plynu cenu výroby tepelné energie a to z 1490 Kč na 1290 Kč za GJ. 

Vzhledem k probíhajícímu vyúčtování topné sezony 2022, které klienti obdrží do konce dubna bude možné provést úpravu předpisu úhrad spojených s užíváním bytu až po odsouhlasení tohoto vyúčtování. 

zdroj: https://znojemskatepelna.cz/

Zobrazit příspěvek

Hromadná úprava předpisu úhrad

Bydlící obdrželi nové  předpisy, které zahrnují razantní zvýšení cen dodavatelů. Úprava předpisů byla provedena z naměřených hodnot vyúčtování roku 2021 a cen pro rok 2023. Také bylo přihlédnuto k Vašim přeplatkům, respektive, zda současná výše vašich záloh je dostatečná. Snažili jsme se, aby navýšení cen energií se Vás dotklo minimálně. Pokud se budete chtít v budoucnu vyhnout případným nedoplatkům, kontaktujte nás za účelem úpravy předpisu úhrad.
Snižovat zálohy nelze, neboť každé SVJ musí svému dodavateli uhradit předepsané zálohy. A tedy požadavek na nižší zálohy by museli dorovnat sousedé – spoluvlastníci z bytového domu (SVJ).
Např.:
Erding a.s. navyšuje cenu z 585Kč za GJ na 878 Kč v roce 2023, tj o 49 %.
Znojemská tepelná společnost navyšuje cenu GJ z 560 Kč na 1490 Kč, tj. o 166 % více než v r. 2022.
Vodárenská akciová společnost stanovila cenu vody na 133 Kč/m3, tj. o 33 % více než v r. 2022.
Pojištění, které se nezvyšovalo několik let, se pro rok 2023 se navyšuje o 30%.

Nové zálohy byly vypočteny ze spotřeb roku 2021 takto:

[množství jednotek z r.2021] * [cena r. 2023]   /   12  =  [nová měsíční záloha]

Po obdržení vyúčtování roku 2022 a jeho odsouhlasení v květnu 2023, případně s ohledem na vývoj cen, mohou být opět Vaše spotřeby a stanovené zálohy znovu upraveny.

Fotovoltaika na střeše domu

Slunce jako zdroj energie lze přeměnit i pro užití ve společenství vlastníků, a to např.: 

 • ohřev teplé vody
 • výroba tepla
 • osvětlení společných prostor
 • provoz výtahů
 • užití elektřiny v jednotlivých bytech

Zatímco první 4 využití slouží vždy všem, podle stávající legislativy je nutný 100 % souhlas a užití elektřiny v domácnostech a náročná instalace. To by se mělo změnit s novými Pravidly trhu s elektřinou, kdy z nainstalovaných panelů budou moci odebírat elektřinu i jednotlivé domácnosti.

408/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou (zakonyprolidi.cz)

VKP – PRAVIDLA TRHU S ELEKTŘINOU

Obyvatelé paneláků ušetří. Budou moci sdílet elektřinu z vlastní fotovoltaiky

Fotovoltaika na střeše přinese pro SVJ a družstva nové možnosti

TOP 6: Nejlepší fotovoltaické elektrárny

Nejčastější poruchy fotovoltaiky. Jak se s nimi vypořádat

 

 

Usnesení ze dne 31.5.2022

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

A. schvaluje

  1. zprávu o činnosti představenstva
  2. zprávu o činnosti družstva
  3. zprávu kontrolní komise o činnosti
  4. zprávu o výsledcích hospodaření
  5. řádnou účetní závěrku za rok 2021 s výsledkem hospodaření 1 246 900,66 Kč
  6. rozdělení zisku za rok 2021
   1. 400 000 Kč se převádí do sociálního fondu
   2. 846 900,66 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období
  7. úpravu poplatku za správu družstevních bytů na 170 Kč s DPH 
  8. prodej odpojených kotelen Pod Soudním vrchem 2 a Dobšice, V zahradách 297

Celý příspěvek

Povinnost instalovat indikátory, měřiče tepla a vodoměry na teplou vodu s dálkovým odečtem

V září 2021 byla přijata novela zákona č. 406/2000 Sb. kde byly doplněny do § 7 odstavce 10 až 12 ve znění s účinností 1.1.2022:

§7
4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou dále povinni

e) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů

(10) Požadavky podle odstavce 4 písm. e) nemusí být splněny v případě

a) budov, kde je instalován sálavý systém vytápění s konstrukcí podlahového, stropního nebo stěnového vytápění a existují technické překážky k instalaci a vhodnému používání přístrojů registrujících dodávku tepelné energie nebo regulujících takový systém vytápění, Celý příspěvek

Sberbank CZ – a co dál.

Česká národní banka dnes zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka.

Vklady klientů ve Sberbank CZ jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 EUR na jednoho klienta (cca 2,5 mil. Kč).

Výplatu náhrad vkladů bude organizovat Garanční systém finančního trhu prostřednictvím finanční instituce, kterou určí. Garanční systém musí spustit výplatu do 7 pracovních dnů od rozhodného dne, tj. ode dne, kdy obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky v krizi dostát závazkům vůči klientům.

Jak dál s  úvěrem? Dle vyjádření bankéřů je úvěry třeba splácet dál, nebo se klient dostane do registru dlužníků! Úvěry koupí některá jiná banka a ta stanoví nové podmínky. Rozhodně nedlužit.

Co s mými penězi, které posílám  do krachující banky? Založit účet u jiné banky a posílat peníze tam, abych mohl platit svoje závazky vůči dodavatelů služeb, které odebírám.

Kdy dostanu svoje peníze ze Sberbank?  Garanční fond začal (9.3.2022) prostřednictvím Komerční banky vyplácet vložené peníze. 

Poplatky za komunální odpad

K 1.1.2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech („OdpadZ“). Zákon v souladu s evropskými směrnicemi upravuje komplexně pravidla odpadového hospodářství v ČR. Mimo jiné upřesňuje povinnosti původců odpadu a přináší i některé další změny.
  Poplatky za komunální odpad jsou nově upraveny pouze v zákoně o místních poplatcích (ZMístPopl). Až do konce r. 2021 mohly obce vybírat poplatek za komunální odpad podle dosavadních pravidel. Ke konci roku 2021 však staré vyhlášky obcí pozbyly platnosti. Obce tak musely nejpozději do 1.1.2022 Celý příspěvek