Archiv rubriky: Usnesení SD

Usnesení ze dne 14.5. 2009

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 14.5.2009

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

A/ schvaluje

1/zprávu o činnosti PD

2/zprávu KK o činnosti

3/zprávu mandátové komise

4/rozdělení zisku za rok 2008 takto:    550.000,- Kč  fond odměn

                                                     143.387,48    sociální fond       

5/řádnou účetní závěrku

6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 180.000,- Kč

7/prodej části pozemku p.č.825 v KÚ Konice o výměře do 30m2  za cenu 300,-Kč/m2

8/sazebník manipulačních poplatků dle předloženého návrhu

 

B/ bere na vědomí

    1/zprávu o výsledcích hospodaření

    2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

       

C/ ukládá

    1/představenstvu družstva

a)provést rozdělení HV za rok 2008

b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů

c)zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč

 

    2/kontrolní komisi

sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

 

    3/všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD

 

    4/všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

 

D/zmocňuje představenstvo družstva

    K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu

      50 mil.Kč ročně

Usnesení ze dne 15.5.2008

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN ze dne 15.5.2008

 

A) Schvaluje

1) zprávu o činnosti PD

2) zprávu KK

3) zprávu mandátové komise

4) rozdělení zisku za rok 2007 takto:  450.000,- Kč fond oprav

                                                              58.397,- Kč sociální fond

5) řádnou účetní závěrku

6) navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 180.000,-

7) bezúplatný převod parcel 355/39, 350/97 a 350/98 na obec Dobšice

 

B) Bere na vědomí

1) zprávu o výsledcích hospodaření

2) stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

3) změnu způsobu odměňování domovních důvěrníků (7,- Kč/byt/měsíc)

4) zprávu o revitalizaci bytových domů do konce roku 2007 a přijatých úvěrech ve výši 7.200.000,- Kč u ČSOB (Aninská 5, Přímětice 560-562, Hodonice 309) s tím, že pro

    příští období stanovuje maximální finanční objem přijatých úvěrů 50 mil. Kč ročně při preferenci zajištění úvěrů formou ručitelských prohlášení

 

C) Ukládá

1) Představenstvu družstva

a) provést rozdělení HV za rok 2007

b) převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha (FO) bytových domů

c) zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,- Kč

2) Kontrolní komisi

sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

3) Všem delegátům

do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl. schůzí a seznámit členy se závěry SD

4) Všem členům

případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

 

D) Potvrzuje

– rozhodnutí představenstva družstva ze dne 29.11.2007 o vyloučení manželů Josefa a Heleny Jančových, bytem Znojmo, Přímětice 526

– rozhodnutí představenstva družstva ze dne 29.11.2007 o vyloučení manželů Jaroslava a Vlasty Dokulilových, bytem Božice 398

– rozhodnutí představenstva družstva ze dne 26.4.2007 o vyloučení pana Zdeňka Růžičky, bytem Džbánice 44

Usnesení ze dne 15.5.2007

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 15.5.2007 

A/ schvaluje

1/zprávu o činnosti PD

2/zprávu KK

3/zprávu mandátové komise

4/rozdělení zisku za rok 2006 takto:      500.000,-     Kč  fond odměn

                                                         274 263,,62 Kč   sociální fond

                                                        

5/řádnou účetní závěrku

6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 180.000,- Kč

7/bezúplatný převod řadových garáží Vančurova a Bolzanova

8/bezúplatný převod parcel  č.498/72 a 498/76 souvisejících  s bytovými domy Přímětice

  702- 723 a parcel č. 3663/2,6,7,8,9,15,16,17,18,19,20,21,22,23 souvisejících s bytovými domy

  U Lesíka 12-18

9/úplatný převod p.č.287/5 v k.ú.Krhovice

 

B/ bere na vědomí

      1/zprávu o výsledcích hospodaření

      2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

     

C/ukládá

1/představenstvu družstva

a)provést rozdělení HV za rok 2006

b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů

c)zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč

 

      2/kontrolní komisi

sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

     3/všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD

     4/všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

 

D/  potvrzuje

-rozhodnutí představenstva družstva ze dne 31.8.2006  o vyloučení

          Manželů Josefa a Zdeňky Pavlasových,  bytem Hodonice ,Školní 159    

 

-rozhodnutí představenstva družstva ze dne 31.8.2006 o vyloučení paní Leony Staškové,bytem

          Tasovice 376

Usnesení ze dne 11.5.2006

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 11.5.2006 

 Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

A/ schvaluje

1/zprávu o činnosti PD
2/zprávu KK
3/zprávu mandátové komise
4/rozdělení zisku za rok 2005 takto:   Kč   400.000,-    fond odměn
Kč   300.238,09 sociální fond
Kč   335.000,-   nerozdělený zisk
5/
řádnou účetní závěrku
6/
navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 180.000,- Kč
7/bezúplatný převod  parcely č.365/1 na obec Dobšice

 

B/ bere na vědomí

1/zprávu o výsledcích hospodaření
2/
stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
3/
níže uvedené výsledky voleb do představenstva družstva a kontrolní komise: 
Nově zvolení členové představenstva:      
Ing.Aleš Čeleda
                                                                           Ing.Petr Čada
Ing.Miloslav Kuchtík
Jitka Brucková
Stanislav  Bouzek
Marie Machylová
Eva Chloupková
Ing.Viktor Luskač
Mgr.Bohumil Dolejský 

Nově zvolení členové kontrolní komise:
Mgr.Zdeněk Gaja
JUDr.Eva Kavalcová
Oldřich Houška
Ing.Luděk Pokorný
Marie Drobná

C/ukládá

1/představenstvu družstva
a)provést rozdělení HV za rok 2005
b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
c)zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
d)zabezpečit navýšení  příspěvku do rezervy na opravy(FO) ve městě Znojmě  v průměru na 10 Kč/m2, na venkově v průměru na 6 Kč/m2

2/kontrolní komisi
sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

3/všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD

4/všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D/  ruší  

-rozhodnutí představenstva družstva ze dne 24.2.2005  o vyloučení

paní Zdeňky Grexové,  bytem Hodonice 309

-rozhodnutí představenstva družstva ze dne 23.2.2006 o vyloučení pana Vítězslava Pazdery

bytem Hluboké Mašůvky 247

E/  potvrzuje

-rozhodnutí představenstva družstva ze dne 24.1.2006 o vyloučení

paní Jany Šimíkové,bytem Mramotice 14

-rozhodnutí představenstva družstva ze dne 23.2.2006 o vyloučení

Vladimíra a Kristiny Dřevojanových,bytem Přímětice 521

-rozhodnutí představenstva družstva ze dne 23.2.2006 o vyloučení

Vratislava a Boženy Širokých, bytem Strachotice 211

Usnesení ze dne 3.5.2005

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

A/ schvaluje
1. zprávu o činnosti představenstva družstva /PD/
2. zprávu kontrolní komise /KK/
3. zprávu mandátové komise
4. rozdělení zisku za rok 2004 takto: Kč 250.000,- fond odměn
Kč 79.713,- sociální fond
5. řádnou účetní závěrku
6. navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 150.000,- Kč

B/ bere na vědomí
1. zprávu o výsledcích hospodaření
2. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
3. odstoupení JUDr. Jarmily Goldové a Milana Bartoně z kontrolní komise a doplnění tohoto orgánu o náhradníky:
– paní Růženu Ležákovou (nar.1946), bytem Znojmo,Bratrstva 50
– pana Adolfa Málka (nar.1947), bytem Znojmo, R. Svobodové 24
C/ ukládá
1. představenstvu družstva
a/ provést rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004
b/ převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha (FO) bytových domů
c/ zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,- Kč
d/ zabezpečit zapracování změn v oblasti DPH do účetnictví a realizovat v této souvislosti příslušnou diferenciaci v oblasti správního poplatku a odměny správce při uplatnění zásady, že odměna správce u nečlenů družstva se rovná dvojnásobku správního poplatku člena družstva
2. kontrolní komisi
sledovat plnění usnesení delegátů
3. všem delegátům do 30-ti dnů od konání shromáždění delegátů zabezpečit svolání člens kých schůzí a seznámit členy se závěry SD
4. všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva
D/ potvrzuje
– rozhodnutí představenstva družstva ze dne 29.4.2004 o vyloučení manželů Václava a Květoslavy Ševčíkových, bytem Hodonice 308
– rozhodnutí představenstva družstva ze dne 31. 3. 2005 o vyloučení manželů Svatomíra a Milady Škarkových, bytem Kadov 45
E/ odkládá rozhodnutí o vyloučení
– paní Zdeňky Grexové, bytem Hodonice 309 na příští zasedání shromáždění delegátů

 

 

Usnesení ze dne 11.5.2004

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

A/ schvaluje

1/zprávu o činnosti PD
2/zprávu KK
3/zprávu mandátové komise
4/rozdělení zisku za rok 2003 takto: 305.000,—-Kč …………..fond odměn
200.842,39 Kč……………..sociální fond
5/řádnou účetní závěrku
6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 150.000,- Kč
B/ bere na vědomí
1/zprávu o výsledcích hospodaření
2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
C/ ukládá
1/ představenstvu družstva
a) provést rozdělení HV za rok 2003
b) převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
c) zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
d) zabezpečit zapracování změn v oblasti DPH do účetnictví a realizovat v této souvislosti příslušnou diferenciaci v oblasti správního poplatku a odměny správce při uplatnění zásady, že odměna správce u nečlenů družstva se rovná dvojnásobku správního poplatku člena družstva
2/kontrolní komisi
sledovat plnění usnesení delegátů
3/všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD
4/všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva
D/ potvrzujerozhodnutí představenstva družstva ze dne 30.12.2003 o vyloučení
manželů Raimunda a Ireny Czernekových, Sídliště 361,Moravský Krumlov
E/ ruší rozhodnutí představenstva družstva ze dne 30.12.2003 o vyloučení
Ludmily Novákové , Příční 7,Znojmo

 

 

Usnesení ze dne 13.5.2003

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

A/ schvaluje

1/ zprávu o činnosti PD
2/ zprávu KK
3/ zprávu mandátové komise
4/ rozdělení zisku za rok 2002 takto: 150.000,-Kč ……….fond odměn
112.640,37 Kč…….sociální fond
5/ řádnou účetní závěrku
6/ navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 150.000,- Kč
7/ nový jednací řád předložený představenstvem ve znění změn a doplňků č.1-15
B/ bere na vědomí
1/ zprávu o výsledcích hospodaření
2/ stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
C/ ukládá
1/ představenstvu družstvaa) provést rozdělení HV za rok 2002
b) převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha (FO) bytových domů
c) zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
2/ kontrolní komisisledovat plnění usnesení delegátů
3/ všem delegátům
do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD
4/ všem členům
případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva
D/ potvrzuje
rozhodnutí představenstva družstva ze dne 31.10.2002 o vyloučení níže uvedených členů družstva :
a) manž. Josef a Květoslava Kašparovi,Na kopečku 324, Dobšice
b) Ing.Jan Bachman, Dukelská 151,Znojmo
E/ ruší
rozhodnutí představenstva družstva ze dne 31.10.2002 o vyloučení níže uvedených členů družstva:
a) Tomašovičová Anna,Přímětice 564
b) Fiala Jan,Přímětice 526,Znojmo

Usnesení ze dne 14.5.2002

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN ze dne 14.5.2002

A/ schvaluje
1/zprávu o činnosti PD
2/zprávu KK
3/zprávu mandátové komise
4/rozdělení zisku za rok 2001 takto:

150.000,-Kč fond odměn
110.000,-Kč sociální fond
323.592,-Kč nedělitelný fond

5/řádnou účetní závěrku
6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 150.000,- Kč

 

B/ bere na vědomí
1/zprávu o výsledcích hospodaření
2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
3/zprávu o plánu oprav a investic

C/ ukládá
1/představenstvu družstva
a)provést rozdělení HV za rok 2001
b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
c)zabezpečit nejpozději ve lhůtě do 30.září 2002 seznámení všech domů ,samospráv, členů a vlastníků se stavem a tvorbou rezervy na opravy, s plánem investic a navrhovaným navýšením příspěvku do fondu oprav
d)zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
2/kontrolní komisi
sledovat plnění usnesení delegátů
3/všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD
4/všem členům případné schodky hospodaření uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D/odkládá rozhodnutí o vyloučení
manželů Ladislava a Marcely Lípových,bytem Školní 137,Hodonice na příští zasedání shromáždění delegátů

E/doporučuje
samosprávám, FBH a členům akceptovat navýšení příspěvku do fondu oprav tak, jak bude představenstvem družstva navrženo