Archiv rubriky: Usnesení SD

Usnesení ze dne 14. 5. 2019

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

A. schvaluje

 1. zprávu o činnosti představenstva
 2. zprávu o činnosti družstva
 3. zprávu kontrolní komise o činnosti
 4. zprávu o výsledcích hospodaření a řádnou účetní závěrku za rok 2018
 5. rozdělení zisku za rok 2018 takto:
  1. 300 000,00 Kč se převádí do sociálního fondu
  2. 429 681,97 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období

B. bere na vědomí

 1. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
 2. zprávu mandátové komise
 3. informace o změnách v majetku a pozemcích

C. ukládá

 • představenstvu družstva
  1. zajistit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
  2. zajistit převod zůstatku účtu krátkodobé zálohy na účet dlouhodobé zálohy na opravy (dříve fond oprav) bytových domů
 • kontrolní komisi
  sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 • všem delegátům
  do 30-ti dnů od konání shromáždění delegátů seznámit členy volebních obvodů se závěry shromáždění delegátů

 D. zmocňuje představenstvo družstva 
k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/rok

Usnesení ze dne 15.5.2018

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva

A. schvaluje

 1. zprávu o činnosti představenstva
 2. zprávu kontrolní komise o činnosti
 3. zprávu o výsledcích hospodaření a řádnou účetní závěrku za rok 2017
 4. rozdělení zisku za rok 2017 takto:
  250 000,00 Kč se převádí do sociální fondu
  558 787,75 Kč se převádí do nerozděleného zisku minulých období
 5. Prodej části pozemku ve Džbánicích na zastávku autobusu
 6. Prodej části pozemku v Loděnicích 24 na chodník
 7. Počet členů představenstva na 7 členů

Celý příspěvek

Usnesení ze dne 18.5.2017

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN
se sídlem ve Znojmě,Lidická 872/4 IČ:00212547

A. schvaluje
1. zprávu o činnosti představenstva
2. zprávu kontrolní komise o činnosti
3. zprávu o výsledcích hospodaření a řádnou účetní závěrku za rok 2016
4. rozdělení zisku za rok 2016 takto:
– 248 780,41 Kč se převádí do sociální fondu
5. směrnici pro odměňování funkcionářů a objem odměn PD a KK pro rok 2017 ve výši 300 000,-Kč
6. Volbu p. JUDr. Evu Kavalcovou do kontrolní komise

B. bere na vědomí
1. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
2. zprávu mandátové komise

C. ukládá
1) představenstvu družstva
a) provést rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016
b) převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha (dříve fond oprav) bytových   domů
2) kontrolní komisi
sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
3) všem delegátům
do 30-ti dnů od konání shromáždění delegátů zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry shromáždění delegátů

D. zmocňuje představenstvo družstva
k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/rok

Usnesení ze dne 12.5.2016

Shromáždění delegátů ZNOJEMČANU, stavebního bytového družstva, IČ 00212547,
přijalo dne 12. 5. 2016 následující usnesení: 

A. schvaluje

  1. zprávu o činnosti představenstva
  2. zprávu kontrolní komise o činnosti
  3. řádnou účetní závěrku
  4. rozdělení zisku za rok 2015 takto:
   1. 700 000,- Kč / fond odměn
   2. 313 958,75 Kč / sociální fond
   3. 600 000,-Kč / nerozdělený zisk
  5. Úpravu poplatku za správu bytu pro členy družstva od 1.1 2017 na 125 Kč plus DPH. Úpravu „Směrnice pro odměňování orgánů družstva“ v Článku 2 odstavec c) z 15. 5. 2014 takto: Domovní důvěrník nebo spolupracovník v bytovém domě vykonávající administrativní práce má nárok na odměnu ve výši 10 Kč za byt a měsíc.
  6. Odvolání stávajícího představenstva a volí nové členy představenstva:
   1.Stehlíková Ladislava 2. Ing. Čírtek Pavel 3. RNDr. Miroslav Uhlíř
   Ing. Čada Petr 5. Dis. Alexa Jan 6. Valášková Jana
   Voříšek Josef 8.Michalcov Marcel 9. Brücková JitkaKontrolní komise:
   1.Mgr. Gaja Zdeněk 2. Houška Oldřich 3. Bencová Eva
   4.Rosecka Bohuslava           5. Ing. Pokorný Luděk

B.projednalo a bere na vědomí

 1. zprávu o výsledcích hospodaření
 2. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
 3. zprávu mandátové komise

 C. ukládá

  • představenstvu družstva
   1. provést rozdělení HV za rok 2015
   2. převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha (FO) bytových domů
   3. zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva  nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
  • kontrolní komisi
   sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
  • všem delegátům
   do 30-ti dnů od konání shromáždění delegátů zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry shromáždění delegátů
  • všem členům
   případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D.zmocňuje představenstvo družstva
k rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/rok

Usnesení bylo schváleno 87 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel.

Zapsala:  Miroslava Hrdličková

Ověřovatelé zápisu: Podrabská Věra
Drachová Vlasta

Ve Znojmě dne 12. 5. 2016

Usnesení ze dne 12.5.2015

 Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 12.5.2015

 

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN se sídlem ve Znojmě,
Lidická 872/4, IČO:00212547

A/ schvaluje

 1. zprávu o činnosti PD
 2. zprávu KK o činnosti
 3. zprávu mandátové komise
 4. rozdělení zisku za rok 2014 takto:
  700.000 ,- Kč / fond odměn
  262.577,77 Kč / sociální fond
  215.000,- Kč / nerozdělený zisk
 5. řádnou účetní závěrku
 6. prodej pozemku p.č.407/32 v k.ú.Znojmo-Louka
 7. směrnici pro tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a investice
 8. směrnici o nájemném

B/ projednalo a bere na vědomí

 1. zprávu o výsledcích hospodaření
 2. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

C/ ukládá

  1. představenstvu družstva

a) provést rozdělení HV za rok 2014
b) převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
c) zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč

  1. kontrolní komisi

sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

 1. všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry SD
 2. všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D/ zmocňuje představenstvo družstva
K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/ rok

Usnesení ze dne 15.5.2014

 

 Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 15.5.2014

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

se sídlem ve Znojmě,Lidická 872/4                                                                    IČO:00212547

A/ schvaluje

 1. zprávu o činnosti PD
 2. zprávu KK o činnosti
 3. zprávu mandátové komise
 4. rozdělení zisku za rok 2013 takto:
  700.000 ,-    Kč / fond odměn
  209.719,29   Kč/ sociální fond
  200.000,-     Kč / nerozdělený zisk
 5. řádnou účetní závěrku
 6. směrnici pro odměňování funkcionářů  a objem odměn PD a KK pro rok 2014 ve výši   200.000,-Kč
 7. stanovy družstva v úplném znění uzpůsobené dle ust.§ 777 odst.2 zák.č.90/2013  Sb. s účinností  od 1.6.2014
 8. směrnici pro rozúčtování služeb
 9. aktualizovaný sazebník manipulačních poplatků

B/ projednalo a bere na vědomí

 1.  zprávu o výsledcích hospodaření
 2.  stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

C/ ukládá

 1. představenstvu družstva
       a) provést rozdělení HV za rok 2013
       b) převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
  c) zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
 2. kontrolní komis
     sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 3. všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry SD
 4. všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D/ zmocňuje představenstvo družstva

    K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu   30 mil.Kč/ rok

 

Usnesení ze dne 16.5.2013

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 16.5.2013

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN
se sídlem ve Znojmě, Lidická 872/4                                    IČO:00212547
A/ schvaluje

 1. zprávu o činnosti PD
 2. zprávu KK o činnosti
 3. zprávu mandátové komise
 4. rozdělení zisku za rok 2012 takto:
  700.000,-       Kč / fond odměn
  317.488,51     Kč / sociální fond
  400.000,-       Kč / nerozdělený zisk
 5. řádnou účetní závěrku
 6. navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 200.000,- Kč
 7. prodej a části pozemku p.č.512/2 v k.ú. Domčice- Horní Dunajovice manželům  Odlévákovým, bytem Horní Dunajovice 258 a manželům Cidlíkovým, bytem Horní Dunajovice 260

B/ projednalo a bere na vědomí

 1. zprávu o výsledcích hospodaření
 2. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

C/ ukládá

 1. představenstvu družstva
  1. provést rozdělení HV za rok 2012
  2. převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
  3. zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
  4. připravit návrh stanov v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
 2. kontrolní komisi
  1.  sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 3. všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry SD
 4. všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D/ zmocňuje představenstvo družstva
K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 30 mil. Kč/ rok

Usnesení ze dne 17.5. 2012

 

 Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 17.5.2012

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

 

A/ schvaluje

1/zprávu o činnosti PD

2/zprávu KK o činnosti

3/zprávu mandátové komise

4/rozdělení zisku za rok 2011 takto: 700.000,00      fond odměn

                                                               126.633,55      sociální fond    

                                                          200.000,00    nerozdělený zisk

5/řádnou účetní závěrku

6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 200.000,- Kč

 

B/ projednalo a bere na vědomí

     1/zprávu o výsledcích hospodaření

   2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

    3/zprávu o odstoupení Mgr.Bohumila Dolejského z funkce člena představenstva

 

C/ ukládá

    1/představenstvu družstva

     a)provést rozdělení HV za rok 2011

b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů

c)zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč

d)učinit příslušné právní kroky k odprodeji RZ Bělá pod Pradědem

e)zajistit změnu zápisu v Obchodním rejstříku a to:výmaz Mgr.Bohumila Dolejského a zápis zvoleného náhradníka paní Jitky Brückové

    2/kontrolní komisi

sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

    3/všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD

    4/všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

 

D/zmocňuje představenstvo družstva

   a) K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu

         30 mil.Kč/ rok  

    b)  K realizaci odprodeje RZ Bělá pod Pradědem

 

 

 

 

Usnesení ze dne 17.5. 2011

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 17.5.2011

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

A/ schvaluje
1/zprávu o činnosti PD
2/zprávu KK o činnosti
3/zprávu mandátové komise
4/rozdělení zisku za rok 2010 takto: 700.000,00     Kč  fond odměn   272.066,58     Kč  sociální fond
5/řádnou účetní závěrku
6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 200.000,- Kč
7/směrnici o nájemném z bytů a platbách spojených s užíváním bytů ve znění   vyhl.č.85/1997 sb.

B/ bere na vědomí
1/zprávu o výsledcích hospodaření
2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
3/zprávu volební komise,podle níž byli do orgánů družstva zvoleni tito členové družstva:
Nově zvolení členové představenstva:Ing.Aleš Čeleda
Ing.Miloslav Kuchtík
Ing.Petr Čada
Marie Machylová
Ing.Libor Lendler
Jan Alexa  DiS
Jana Valášková
Jaroslav Šimeček
Mgr.Bohumil Dolejský

Nově zvolení členové kontrolní komise:Oldřich Houška
Eva Bencová
JUDr.Eva Kavalcová
Mgr.Zdeněk Gaja
Ing.Luděk Pokorný

Usnesení ze dne 13.5.2010

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 13.5.2010

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN
A) schvaluje
1.      zprávu o činnosti PD
2.      zprávu KK o činnosti
3.      zprávu mandátové komise
4.      rozdělení zisku za rok 2009 takto:
·         650.000,- Kč fond odměn
·         227.306,04 ,- Kč sociální fond
·         350.000,- nerozdělený zisk
5.      řádnou účetní závěrku
6.      navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 180.000,- Kč
7.      bezúplatný převod pozemků p.č.3662/2,3663/3 a 3663/41 v k.ú.Znojmo-město do podílového spoluvlastnictví bydlících v bytových domech U lesíka 18 a 19 
8.      bezúplatný převod nemovitosti(zemědělská stavba) na pozemku p.č.629  v k.ú.Šatov do vlastnictví(resp.spoluvlastnictví) Marty Schoinz a Josefa Gregora
B) bere na vědomí
1.      zprávu o výsledcích hospodaření
2.      stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
C) ukládá
1.      představenstvu družstva
a.       provést rozdělení HV za rok 2009
b.      b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
c.       zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
2.      kontrolní komisi
sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
3.      všem delegátům
do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD
4.      všem členům
případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva
D) zmocňuje představenstvo družstva
    K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 50 mil.Kč/ rok