Archiv rubriky: Oznámení

Konání schůzí

I když poslanecká sněmovna nouzový stav trvající od 5. 10. 2020 do 14. 2. 2021 neprodloužila, rozhodla vláda o vyhlášení nového nouzového stavu a o přijetí nových krizových opatření do 28. 2. 2021. Opatření pro ochranu zdraví občanů se příliš neliší od dosavadních opatření, i nadále je zakázán volný pohyb osob a nařízeno omezit kontakty na max. 2 osob na veřejných místech. Novinkou je, že se vládní opatření poprvé zabývá výslovně podmínkami pro konání orgánu právnické osoby a pro volby v právnické osobě (viz čl. VI. usnesení vlády č. 127).

I. Opět se umožňuje konat schůze při max. 10 osobách.  To umožňuje konat schůze většiny představenstev, kontrolních komisí, výborů apod. Možné jsou i schůze s malým počtem členů/vlastníků.

II. Schůze mezi 11-50 účastníky: jsou stanovena výrazná omezení:

  1. každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor FFP2, KN95 nebo N 95,
  2. je třeba dodržet rozestupy min. 2 metry,
  3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR-testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden před nejvýše 3 dny,
  4. zasedání se může zúčastnit max. 50 osob.

III.  V počtu nad 50 osob lze za podmínek uvedených v bodě II. konat zasedání pouze tehdy, kdy je o nezbytné splnění zákonem uložených povinností (mezi tyto povinnosti se výslovně řadí volby orgánů).

IV. Neprodloužení dosavadního nouzového stavuvliv na ukončení funkčního období osob, kterým bylo prodlouženo na základě § 20 odst. 1 LEX COVID do konce r. 2020. Funkční období se podle zmíněného ustanovení prodlužují do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření. Mimořádná opatření jsou definována v § 1 LEX COVID, jsou však vázána pouze k r. 2020. Nový nouzový stav a s ním související opatření vlády již tuto definici nesplňují. Funkční období členů orgánů, která byla na základě LEX COVID v r. 2020 prodloužena, tak končí dnem 15. 5. 2021!!!